Köpeklerde Kulak Enfeksiyonları ve Tedavisi

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Köpeklerdeki birkaç farkl? kulak enfeksiyonu ve tedavi edilmeleri hakk?nda baz? tavsiyelerden bahsedece?im. Köpeklerde Kulak enfeksiyonlar? çok s?k görülür ve ço?unlukla kula??n d?? kenar? veya kulak kanal?n?n alan? içinde olur.Alerji, parazit ve yabanc? cisimler, nemli hava ko?ullar?na kadar birçok farkl? nedeni vard?r. Sorun ço?u zaman bu enfeksiyonlar?n birkaç belirgin belirtileri ile ba?lar. Ancak tedavi edilmedi?i takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir.
?nsanlar gibi, köpekler de s?cak, nemli havalarda ter e?ilimindedir ve bu nem terin kulak içinde birikmesine neden olabilir. Ayr?ca çevredeki bakteri ve mantarlar?n koklanmas?yla enfeksiyon olu?abilir.
Köpeklerin çizilme ve kendilerini yaralamalar?, saç dökülmesi ve yo?un ka??nt?ya yol açan ba?ka bir enfeksiyon nedenidir. Köpe?inizin kulaklar?n? mümkün oldu?unca temiz ve kuru tutarak bakteriyel enfeksiyonlar? engellemeye yard?mc? olabilirsiniz. Kulak temizleyici bir losyon ile kula??n d?? kenarlar?ndaki kirleri silerek, pireleri önleyebilirsiniz. Ayn? zamanda do?al bir yöntem olarak, sar?msak suyu do?al temizleyici ve pire önleyicidir.
?ç kula?? kuru ve nemden uzak tutmak için kullan?lan topikal tedavi ilaçlar?, kulak zar? y?rt?lmas? gibi ek sorunlara neden olabilir. Birçok köpek sahipi kötü kokulu kulak ve di?er enfeksiyon belirtilerini tedavi etmek için homeopatik ilaçlar kullan?yorlar. Fakat bunlar?n etkinli?ini de hala tart??ma konusudur.