Konuşma Bozukluğu Nedir?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Merkezi Dil Bozuklu?u: Beyindeki y?k?mlar, ak?l gerili?i, avtizm gibi nedenlerlerden ortaya ç?kabilir. Kendi içinde duygusal afazi ve devrimsel afazi olarak ikiye ayr?lmaktad?r. Duygusal afazi; sözcük körlü?üdür. Devimsel afazi ise; sözcükleri söyleyememe söz konusudur.Ses ve Telaffuz Bozuklu?u: Bu bozuklukta kendi içinde ikiye ayr?lmaktad?r. Konu?ma yanl??l?klar? ve konu?ma bozukluklar?.
Konu?ma Yanl??l?klar?: Çocuksu konu?man?n do?urdu?u yanl?? söyleyi?lerdir. Çocuk yanl?? duydu?u için yanl?? söyleyebilir ya da do?ru duydu?u halde baz? sesleri ç?karmak çocu?a zor geldi?i için yanl?? söyleyebilir. Sözcü?ün uzun olmas? ve çocu?un sözcü?ü an?msayamamas? baz? de?i?iklikler yaparak yanl?? söylemesine neden olabilir. Çocuklar sözcükleri eksik ya da yerlerini de?i?tirebilir. Örne?in: K?rm?z? yerine k?m?z?, kamyon yerine kamyon, zor gelen sesleri de ba?ka harflerle dile getirebilir. Git yerine dit, ak?am yerine a?tam demek gibi.
Konu?ma Bozuklu?u: Di?, dudak, çene, damak gibi organlar? yap? bak?m?ndan bozuk olmas? ve psikolojik bozukluklardan dolay? ortaya ç?kar. Bununda çe?itli biçimlerden ortaya ç?kmas? peltekliktir. En s?k rastlanan biçimi r sesinin yerine ? ya da y harfinin, s harfinin yerine th biçimimde ç?kar?lmas? söz konusu olmaktad?r. Konu?man?n seçik olmamas?, dil, dudak ve çenenin yeterince hareket edememesinden kaynaklan?r. Psikolojik nedenliyse düzeltilebilinir. Tutukluk psikolojik bir nedenden kaynaklan?r. Nedeni ses ç?kart?rken kullan?lan kaslar?n, heyecan ve gerginlikte kas?lmams?d?r. Genellikle kekemelikte birlikte görülür. Kekemelik en önemlisi ve düzeltilmesi en zor olan bir konu?ma bozuklu?udur. ?lk seslerin sürekli tekrarlanmas? durumu ya?at?r. Bunun yan? s?ra gözleri k?rpmak, k?zarmak, nefes almakta zorlukta görülür.
Konu?ma yanl??l?klar?n da anne ve baban?n çocuklara sözcükleri de?i?tirmeden yanl?? bir biçimde söylememelidir. Konu?ma bozuklu?unda ise psikolojik tedavilerde önlenebilmekte. O yüzden psikolojik yard?mla bu sorunun üstesinden gelinmelidir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.