Kontakt Lensler

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Birincisi net görmek, ikincisi de d??ar?daki insanlar taraf?ndan net görünmektir. Gözlük kullananlar, sürekli ?ikâyet etmektedir. Neden mi? Çünkü gözlük takan insanlar, estetik aç?dan çevrelerindekilerin kendilerini be?enip be?enmediklerini sorgularlar. Ço?u ki?i gözlük takt?klar?nda kendilerini be?enmemeye ba?lar ve görme problemi ya?amalar?na ra?men, gözlük kullanmamaya ba?larlar. Zaman içerisinde de görme problemleri art?? göstermekte ve bundan sosyal hayatlar? da etkilenmektedir.Bu ?ikâyet ve kayg?lar insanlar? görme problemini çözmek için yeni çözüm yollar? aramaya itmi?tir. Aray??lar sonunda lens icat edilmi?, pahal? ve u?ra?t?r?c? bir me?gale olmaktan ç?km??, gözlü?ün pabucunu dama atm??t?r. Lensler, gözlükle düzeltilebilen tüm göz kusurlar?nda kullan?l?r. Göze gelen ????? k?rmak için gözün önüne yerle?tirilir.

Lensler, sert ve yumu?ak olmak üzere ikiye ayr?lmaktad?r;
Sert lensler: ?lk defa 1887 y?l?nda ?sviçreli doktor A. E. Fick taraf?ndan yap?ld?. ?lk lensi üreten ?sviçreli doktorun bulu?u baya?? ac? verici deneyimler sonucu olu?mu?tur. Doktor, lensleri sert camdan yapt?. Bu lensler, gözün tamam?n? kaplamak amac?yla göz küresinin yuvarla?? üzerine ac? bir ?ekilde yerle?tiriliyordu. Çünkü doktorun bu yuvarlaklar? ölçecek aleti yoktu ve bundan dolay? her lens uzun denemeler sonunda göze tak?labiliyordu. Bu lenslerin zararlar? da vard?. Göz, geçirgen olmayan sert cam örtü nedeniyle oksijen alamamakta ve gözya?? kanallar?ndan gözya??n? alamamaktad?r. Bütün bunlar, lensin çabucak kurumas?na sebep olurdu.
1938’de Theodore Obrig, Plexiglass veya Lusit olarak adland?r?lan saydam bir madde metil metakritilat plasti?inden lens yapmay? ba?ard?. A. E. Fick’in geli?tiremedi?i göz ölçüm aletini geli?tirerek t?p alan?nda yeni bir ç???r açt?. Üretilen lenslerle epey yol kat edilmesine ra?men, lensler yine de tam olarak beklentiyi kar??lamad?. Çünkü üretilen lensler, hala gözün hassas dokusunu incitmekteydi.