Kolesterol Nedir? Nasıl ve Neden Oluşur?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Nerelerde Bulunur? : Organik s?v?larda, tam yüksek yap?l? hayvanlar?n dokular?nda. ?nsanlarda, beyin, kalp plazmas?, böbrek üstü kabuk bölümü, karaci?er gibi organlar?n dokular?nda bulunur.Kolesterol Nas?l Olu?ur? : Do?al ve sentez yoluyla ba?ka organik köklerin de eklenmesiyle androjen, östrojen, projesteron hormonlar içeren madde ve izomerlerden olu?ur. Kolesterol besleyici bir özellik ta??r. De?i?ik organlarda ve özellikle karaci?erde, asetat asit yard?m?yla özümlenmeye haz?rlan?r ve ba??rsaklarda emilir. Kolesterollerde olu?turulan kolesterol bölüm bölüm kana geçer. Vücuttaki fazla kolesterol d??k? yoluyla at?l?r. S?v? kolesterol billurlardaki s?cakl???n etkisiyle olu?an renk de?i?ikli?inden yararlanarak geli?tirilen termografi yöntemiyle derideki s?cakl?k art???n? saptayarak deri alt? yang?nlar?n? belirleyebilir.
Yol Açt??? Hastal?klar: Kolesterol; atardamar hastal???(aterom),kolesterole mi, kalp atardamarlar?n?n bozulmas?, kal?tsal ya? metobilazmas? hastal?klar?, ?i?manl?k, ?eker hastal???, nefrit gibi hastal?klara yol açar.
Tedavi Olarak Kullan?ld??? Alanlar: Kolesterolün, organizmada hemolize ve toksinlere kar?? etkili olmaktad?r. Bu nedenle kans?zl?kta, lenfoktiklerde, sar?l?kta, ba??rsak iltihaplar?nda kullan?l?r. Günümüzde sadece d??tan kullan?lmaktad?r. Deri ilaçlar?n?n s?v? ya?lar?na konulursa bu ilaçlara suyu ve sulu çözeltilerinde so?uma özelli?i kazand?r?r.
KOLESTEROL’CE ZENG?N HAYVANSAL BES?NLER
* BEY?N 2.000 mg fazla
* YUMURTA SARISI 1.500mg
* YUMURTANIN TÜMÜ 550mg
* BÖBREK 400mg
* KARAC?GER 300mg
* DANA T?MUSU 250mg
* TEREYA?I 250mg
* ?ST?R?DYE 200mg
* PEYN?R 100mg
* HAYVAN YA?I 100mg