Kolera Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Vibrio kolera ince ba??rsakta “enterioksin” denilen protein yap?s?nda bir zehir maddesi üretir. Bu madde ba??rsaklardaki epitelyum hücrelerinde adenil sikloz adl? enzimi uyar?r. Sikloz enderozinin 3,5 monofosfat adl? maddenin ço?almas?na yol açar böylece ba??rsaktaki epitelyum hücreleri vücut s?v?s?n?n bo?lu?a geçmesini neden olup hastan?n s?v? ve elektrik kayb?na yol açar. Çünkü ba??rsaklardan geçen s?v? ve elektrolitle a??r ve sürekli ishalle vücut d???na at?l?r.
Belirtileri Nelerdir?
-Hastal???n kuluçka süresi 6-48 saattir. Bu süre sonunda çok sulu ve a?r?s?z bir ishal gerçekle?ir.
-Hasta birkaç saat sonra s?v? yitiminden ?oka girebilir.
-Kusma, kar?n a?r?s? ba?lar.
-Kusma ve ishal sonucu tuz yitirilmesi olur ve kas kramplar? ba?lar.
-Hasta morar?r, koleraya özgü k?s?k ses meydana gelir.
-Çökük kar?n, çökük gözler, k?r???k deri gibi etkenler belirir.
-Tansiyon dü?er.
-H?zl? nab?z, a??r? susama duygusu ba?lar,
E?er bu tür belirtile ortaya ç?karsa tedavi edilmedi?i takdirde %60’lara varan ölümler meydana gelir. Tedavi edildi?i takdirde bu oran %1 iner.
Nas?l Tedavi Edilir?
Kesinlikle k?sa sürede doktora gidilmeli.Bu sürede hastaya 1 litresinde 20gr glokoz,40gr sodyum bikarbonat, 4 gr sodyum klorit ve 1gr potasyum klorit içeren sulu bir çözelti a??z yoluyla verilmelidir.6 saat olmak ?art?yla iki gün 500gr tetrosiklin kloromfenikol yâda kas iç ??r?ngayla tek sefer sülf inat verilmelidir.
Önlemler
Kolera hastal???n? önlemek için çevre ko?ullar? düzletilmeli, temizli?e dikkat edilmeli, hastal???n yerle?ik oldu?u bölgelerde yaln?z kaynam?? su ve pi?mi? yemek yenmelidir. En önemli tedbir a?? olunmal?d?r.4-5 ay ba????kl?k kazan?l?r ve bu süre içerisinde hastal?ktan korunulur.