Kolanın Vücuttaki 1 Saatlik Serüveni

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Kola içildikten sonraki 10 dakika içinde vücuda a??r? miktarda ?eker al?m? yap?lm?? oluyor. Yani kandaki ?eker miktar? an?nda art?yor ve 10 ka??k ?ekere denk bir düzeyde zarar getiriyor. Bu kadar yüksek miktardaki ?eker al?m?n?n bir defada yap?lmas? halinde mide bulant?s? ya?anabilir. Ancak kolada bulunan fosforik asit bunu engelliyor.Kan ?ekeri ikinci 10 dakikada çok üst düzeye ç?kar. Buna ba?l? olarak insülin salg?lanmas? da bir hayli artar. Bu da karaci?erde ?ekerin ya? olarak saklanmas?na neden olur.
Sonraki 20 dakikada ise kafein tamamen vücutta kendisine yer edinir. Kan bas?nc? çok üst düzeylere f?rlar. Bu dakikadan sonra beyindeki salg?lar harekete geçer ve mutluluk duygusu artar. Bunun sebebi vücutta salg?lanan dopamin salg?s?d?r. Yani eroin ile neredeyse ayn? etkiyi yaratmaya ba?lar.
Sonuncu 20 dakikada ise açl?k hissi ortaya ç?kmaya ba?lar. Bu his aniden geli?ir ve bazen de çok ?iddetli olabilir. Ayr?ca tekrar kola içme iste?i de artar.
1 saatlik serüven sonunda bir döngü ba?lar. Bu döngü vücuttaki ya? oran?n?n artmas?na ve insülin direnci geli?mesine sebep olur. Böylece obezitenin kap?s? aralanm?? olur.