Kolaj Nedir? Nasıl Yapılır?

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Sanat kelimesi dendi?i zaman akla gelen ilk sanatlardan birisi olan resim sanat?nda, birçok farkl? yöntem, teknik ve tür bulunmaktad?r. Bunlardan birisi de kolajd?r.Resim sanat? içerisinde kullan?lan bir kavram olan kolaj, son y?llarda ortaya ç?km?? olan modern kültürle birlikte kendini ayr?cal?kl? bir konuma sürüklemi? ve oldukça büyük bir ilgi görmeye ba?lam??t?r. Modern kültür taraf?ndan kolaj kavram? pop-art diye de nitelendirilmektedir. Resim sanat?nda kullan?lan kolaj çal??malar?nda önceden haz?rlanm?? olan farkl? yap?da bile?enlerin olmas? gerekmektedir. Bu farkl? bile?enler sanatç? taraf?ndan yorumlanarak kompozisyon olu?abilecek bir biçimde bir araya getirilir. Kolaj kavram?, bu ?ekilde icra edilmektedir.
Kolaj?n yap?l?? ?ekline bak?ld???nda, asl?nda günümüzde hayat?n ço?u alan?nda kolaj çal??malar?yla kar??la??lmas?n?n mümkün oldu?u ortaya ç?kmaktad?r. Öyle ki, farkl? foto?raflarla bir yüzey kaplansa dahi bu çal??ma bir kolaj çal??mas?n? ifade eder. Kolaj çal??mas?n?n as?l bile?eni foto?raft?r. Fakat sanatç?n?n arzusuna göre çal??mada çok farkl? materyaller de kullan?labilmektedir. Bu duruma örnek verilecek olunursa e?er, baz? kolaj çal??malar?n?n yan?nda foto?raf?n d???nda gazetelerden kesilmi? olan kö?e yaz?lar? ve denemeler dahi bulunabilmektedir.
Kolaj çal??malar?n? okulda ö?renciler de gerçekle?tirirler. Burada kullan?lan materyal ise, foto?raftan ba?ka el i?i ka??tlar?d?r. Materyal ve süslenmek istenen yüzey her ne olursa olsun, ki?inin kompozisyon ve de uyum anlay???na göre ?ekillenebilen kolaj çal??malar?ndan bu i?te uzman olmayan ki?iler dahi muhte?em özgün çal??malar olu?turabilmektedir. Yani kolaj yap?m çal??malar? ki?inin hayal gücüne göre ?ekillenebilen çal??malard?r.

Google dan Gelen Aramalar: