Kleptomani(Hırsızlık Hastalığı) ve Tedavi Yolları

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Kleptomani genel anlamda h?rs?zl? hastal???d?r. Kleptomani ruh sa?l???n?n bozulmas? sonucu olu?maktad?r. Genellikle çocukluk y?llar?nda bask? gören ki?ilerde görülmektedir. Asl?nda temelde hastalar h?rs?zl?k yaparak cesaretini kan?tlamak istemektedirler.H?rs?zl?k hastalar? herhangi bir e?ya çald?klar?nda büyük bir mutluluk hissederler. Ve sonras?nda kendileriyle gurur duyalar. Çal?nan e?yan?n de?erinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü as?l amaç ruhu tatmin etmektir. H?rs?zl?k yapt?kça kendilerini daha rahat hissederler. Örne?in;bir misafirlikte çald?klar? küçük bir oyuncak hastalarda önemlidir.Yani amaç h?rs?l?k yapmakt?r. Çald?klar? e?yalar?n i?lerine yaray?p yaramad???n?n önemi yoktur.
Kleptomani hastalar? genelde ki?isel gereksinim ve parasal de?eri için h?rs?zl?k yapamaz. Hastalar dürtülerine engel olamamaktad?r.
Kleptomaninin Yayg?nl???
Kleptomani çok az görülen bir ruhsal hastal?kt?r. Genel olarak h?rs?zl?k hastal???na sahip olanlar?n say?s? bilinmemektedir. Bu tür ki?iler ma?aza h?rs?zl??? yapt?klar? için ara?t?rmalar ma?azalar üzerinden yap?lmaktad?r.Yap?lan ara?t?rmalara göre ma?azada h?rs?zl?k yapanlar?n yakla??k % 5 ine kleptomani te?hisi konulmu?tur. Baz? ara?t?rmalar bu oran? dahada yüksek tutmaktad?r. Tüm çal??malardan ve elimizdeki verilerden yararlanacak olursak toplumdaki yayg?nl???n?n %0,6 oldu?u söylenebilir. Ancak baz? h?rs?zl?k yapan ki?ilerin belirtilememesi ya da yakalanamamas? bu oran?n daha yüksek olabilece?ini göstermektedir.
Kleptomani ve Cinsiyete Da??l?m?
Yap?lan ara?t?rmalara göre kleptomani(h?rs?zl?k hastal???) kad?nlarda daha fazla görülmektedir. Dünya üzerindeki ya?anm?? olaylar sonucu elde edilen veriler analiz edildi?inde ç?kan orana bakacak olursak;