Kızıl Deniz’in İkiye Ayrılması Hakkında Bilim Adamları Ne Düşünüyor?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Tevrat’ta yer alan bu mucize ABD’li bili?im uzmanlar? taraf?ndan incelemeye al?nd?. Teknolojinin üst seviyede kullan?ld??? bu ara?t?rmada bilgisayar simülasyonlar?ndan faydalan?ld?. Firavun ordusunun yok oldu?u bu olayda din adamlar? bu aç?klamalara s?cak bakmad?klar?n? belirtmi?ler.
Simülasyonun içeri?inden biraz bahsetmek isterim sizlere;
Do?al ortama yak?n olmas? amac? ile Tevrat’ta belirtildi?i gibi grafiklerle çizildi K?z?ldeniz. Buradaki amaç mucizenin olmad??? bu olay?n do?al bir olay olabilece?i dü?üncesini insanlara aksettirmekti san?r?m.

Bilim adamlar?n?n ara?t?rma sonucu ?öyle;
Gece boyunca tek yönde esen rüzgar?n suyu yüzeyden güçlü bir ?ekilde iterek suya belli bir seviye kazand?rarak suyun ayr?lmas?n? sa?lad??? yönünde.
Ara?t?rmay? ilk okudu?umda fazlas?yla mant?ks?z geldi ancak bilimin öne sürdükleri elbette gözard? edilemez din adamlar? bu olay?n gerçek bir mucize oldu?unu savunurken,bilim adamlar? ise bunun bir do?a olay? oldu?unu ara?t?rmalar?nda belirtiyorlar.