Kızamık Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Belirtileri Nelerdir?
?lk a?amada hastan?n ate?i yükselir ve rahats?z edici bir ?ekilde art?? gösterir.Titreme ve a??z içinde beyaz lekeler ate? yükselmesinin devam? niteli?indedir.Gözler fazlas?yla k?zar?r ve s?k s?k öksürük(kuru) rahats?z edici bir ?ekilde devam eder.Vücut üzerinde lekeler ve döküntüler belirir,hasta bu dönemde zay?f bir vücut yap?s?na sahiptir ve bademciklerde ?i?me görülür.Lekeler zaman geçtikçe daha da belirginle?ir ve hastal???n en büyük belirtisidir…
K?zam?k A??s?:
Bu a??y? yapt?rman?z ?iddetle tavsiye edilir.En erken dönem bebeklik dönemi 12 ayl?kken bu a??n?n süreci ba?lar ve 15. aya kadar yapt?r?lmas? gereklidir.Di?er a?? ise; 4-6 ya? aras? dönemde yapt?r?lmal?d?r.A?? 2 dozdan olu?ur ve ba????kl?k sistemi bu sayede geli?tirilir.A?? yeti?kinlerde ve hamilelik öncesi de uygulan?r.Hamile iken tavsiye edilmez öncesinde yap?l?r ve hamilelik döneminde anneyi korur ve ba????kl?k sistemini güçlendirir.
Tedavi Yöntemleri:
Hastal???n tedavi sürece genelde aile taraf?ndan gerçekle?tirilir.K?zam?k ad?na üretilen ya da kesin sonuca ula?t?ran bir ilaç tedavisi henüz yoktur ancak ate? dü?ürücü ve sakinle?tiriciler doktorlar taraf?ndan verilir.Evde neler yapabilirsiniz?Hastan?n bulundu?u oda ?s?s? 20 derece üzerinde ya da alt?nda olmamal?d?r.Il?k bir bezle hastaya tedavi uygulanabilir.Beslenme ve s?v? tüketilmesi çok önemlidir.Sindirimin kolay olmas? için s?v? tüketimi gün içerisinde artt?r?lmal?d?r.C vitamini ve bunun yan? s?ra et ve süt ürünleri hastal?k döneminde fazlas?yla tüketilmelidir.Oda s?k s?k havaland?r?lmal? ve güne? görmelidir. Az önce bahsetti?im s?v? tüketimi mümkünse do?al s?v?lar ve c vitamini bar?nd?ran meyve sular? olmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.