Kız Kulesi Efsanesi ve Tarihçesi

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Tarihte birçok efsaneye de yer vermi?tir bu tarihi yap?, en çok bilineni ile ba?lamak istiyorum. Kehanete göre krala k?z?n?n 18′ine bast???nda bir y?lan taraf?ndan sokularak ölece?i söylenir. Bunun üzerine kral denizin orta yerine bu kuleyi in?a ederek çaresizce k?z?n? buraya kapat?r.  Hatta ve hatta y?lan tehlikesine kar?? birçok önlem al?n?r. Bir gün Kral’?n k?z? hastalan?r, ate?lenir ve yataklara dü?er bunun üzerine tüm hekimler seferber olur ancak çare bulunamaz en sonunda bir hekim Kral’?n k?z?n? iyiler?tirir ve Kral o günü bayram ilan eder kutlamalar, törenler ard? arkas? kesilmez.Kuleye gönderilen üzüm sepeti hesaba kat?lmam??t?r bu sepetin içinde küçük bir y?lan vard?r ve Kral’?n k?z?n? sokar ve söylenenler ç?km?? Kral’?n k?z? ölmü?tür. Kral k?z?na ayasofya’n?n üzerinde bir tabut yapt?rm??t?r ve rivayete göre y?lan?n k?z? hala rahats?z etti?i söylenmektedir.
M.Ö 341 y?l?na dayanmaktad?r bu mimari yap?lanman?n ba?lang?c? ilk olarak gümrük kontrol noktas? olarak kullan?lm??t?r daha sonralar? birçok ki?iye ev sahipli?i yapan bu yap?lanma Osmanl? döneminde savunma kalesi olarak kullan?l?rken 1453′ten sonra birçok gösteri ve ?ölenlere de e?lik etmi?tir. Osmanl? döneminin çökü? döneminde savunma rahata kavu?tu?u dönemlerde ise e?lence ve gösteri amaçl? kullan?lan bu kulenin bir efsanesi ise kaybeden a??klard?r.
Hero ile Leandros adl? iki gencin hüzünlü a?k? anlat?l?r bu efsanede,Hero Afrodit’in rahibelerindendir ve a?ka tövbelidir.Uzun zaman sonra Afrodit’in tap?na??nda yap?lan bir törene kat?lmak için kuleyi terk eder ve orada Leandros ile kar??la??r. Bu iki genç birbirine a??k olur ve gizli gizli bulu?urlar ve görü?ürler. Ya?murlu bir k?? gününde yüzerek sevdi?ine ula?maya çal??an Leandros serin sulara gömülerek hayat?n? kaybeder bunun üzerine Hero’da K?zkulesinden atlayarak ac?s?n? sona erdirir. Bu hikaye ile birlikte K?z Kulesi kavu?amayanlar?n u?rak yeri olarak bilinir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.