Kitap Nasıl Yazılır ve Nasıl Yayınlatılır?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Kitap sahibi ve yay?nevinin aras?nda klasik sözle?meler vard?r. Bu sözle?meler yay?nevinin hukuk bürosuna haz?rlatt??? sözle?melerdir. Bu sözle?mede da??t?m ve yay?n hakk?n? yay?nevine verdi?inizin kan?t?d?r. Her sözle?me yap?lan kitap hemen bas?ma gitmeyebilir. Çünkü zaman do?ru olmayabilir yada s?ra olamayabilir.Öncelikle kitap yay?n kurulundan onaylanmal?d?r. Daha sonraki süreçte yazar ve yay?nevi aras?nda anla?ma olmal?, hangi zaman?n uygun oldu?u ortak kararla belirlenmelidir.Yay?nevleri, yay?nlayaca?? kitaplar? yay?nevinin bak?? aç?s?na göre de?erlendirir. Hangi konularda öne ç?kmak istedi?i önemlidir. Örne?in din kitaplar? yay?nlayan bir yay?nevi ki?isel geli?im kitab?n? kabul etmez. Tabiki de geni? bak?? aç?s? olan yay?nevleride vard?r. Bunlar tek bir konuda yo?unla?mazlar. Bunun için kitab?n?z? hangi yay?nevine verece?inizi dü?ünürken, yay?nevinin bak?? aç?s?n?, izledi?i yolu ö?renmek gerekir. Bu da yay?nlam?? oldu?u kitaplardan belli olacakt?r.
Kitab?n bas?m ve da??t?m masraflar?n? yay?nevi kar??lamaktad?r. Baz? yay?nevlerinde ise bas?m paras? yazardan, da??t?m ve pazarlama masraflar? yay?nevinden kar??lanabilir. Kimi kitaplarda ise sponsor bulunarak bu masraflar sponsor taraf?ndan kar??lanabilmektedir. Bu durum yay?nevine ba?l?d?r. Kitab?n?z? yay?nlatmadan önce iyi bir yay?nevi bulmal?, ortak karar vermeli ve do?ru zaman? belirlemelisiniz.
te?ekkür ederim

henüz 13 ya??nday?m oysa kitap yazmak yazmak istiyrum. kafam okadar kar???kkiii
  bilgileriniz benim için çok önemliydi … 
te?ekkür ederim