Kist Nedir? Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir?

0
51

4390_zko_teardrop-300x197Kist Çe?itleri ve Olu?umlar?
Alt deri kisti: Do?u?tan veya sonradan olanlar vard?r. Ço?unlu?u yaralanma ve ameliyat sonras? olu?maktad?r. Yüz, erbezi, boyun, ap??aras? en çok olu?tuklar? yerlerdir. Bu tür kistlerin içi sar? s?v?yla doludur. Tedavisi ise ameliyatt?r.
Üst deri kisti: Genellikle do?u?tan olur. Alt deri kiste oranla, üst derinin deri alt? dokusunda toplan?r. Tedavisi ameliyatt?r.
Ya? dokusu kisti: Ya? bezelerinin büyümesi sonucu olu?an kistlerdir. Vücudun çe?itli bölgelerinde deri üstü ya da deri alt?nda olu?ur. Kistin içinde yumu?ak, beyaz?ms?, ya?l? bir s?v?yla doludur. Tedavisi ameliyatt?r.
?nsan vücudunda olu?an en tehlikeli kist, “K?ST H?DAL?KT?R”. Karaci?er, Akci?er ve çe?itli dokularda bozukluklara yol açar. Köpeklerin inceba??rsa??nda bulunan tenya ekinokoksunun yumurtalar?n köpe?in d??k?s?yla d??ar? at?lmas? sonucunda, insanlar?n kulland?klar? içme sular?, sebze, meyve bula?mas?yla ve insanlar?n bu kirlenmi? ürünleri kullanmas?yla bula??r. Bu yumurtalar insan?n inceba??rsa??nda larva denilen yavrular ç?kar?r. Bu larvalar ba??rsaktan damar sistemine geçip karaci?ere ula??r. Burada kan yoluyla di?er organlara geçer. Larvalar dokuya yerle?tikten sonra iltihabi bir tepkimeye yol açar. Bu iltihap 30 gün sonra tam bir kist biçimine dönü?ür. Kistin içi kaya s?v?s? denilen bir s?v?yla doludur. Kist büyüdükçe dokuyu y?k?ma u?rat?r.