Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Kişiler Arası İletişim Engelleri

Kişiler Arası İletişim Engelleri

4390_zko_teardrop-300x197Bireylerin kurmu? oldu?u ileti?imde kaynak ve al?c? durumundaki ki?ilerin birbiri hakk?nda olumsuz duygular gütmeleri de mesaj?n do?ru anla??lmas?n? önler. Bir de al?c?, kaynak durumundaki ferdin mesle?i, cinsiyeti, d?? görünü?ü gibi özelliklerini de?erlendirmeye sokarak kendince olumsuz bir izlenim yaratabilir. Bu da kaynak ve al?c? aras?ndaki ileti?imde kopukluklara sebebiyet verebilir. Ayr?ca al?c? ve kaynak aras?nda mevcut bulunan kültürel farkl?l?klar da mesaj?n de?erlendirili? a?amas?nda önemli sorunlar te?kil eder.Sa?l?kl? bir ileti?im sa?lanmas?n?n yolu bireylerin iletmek istedikleri mesajlar? do?ru biçimde anlatmalar? ve ki?iler aras? ileti?im engelsiz olmas?na ba?l?d?r. Ki?iler aras?ndaki ileti?imde engel olu?turan sebeplerden biri ön yarg?d?r. Ön yarg?, bir ki?i veya topluluk hakk?nda önceden ö?renilmi? ve bir kal?p olarak yerle?mi? alg?lard?r. Bu alg?lar, ba?larda ki?inin kolayca karar vermesini sa?l?yor gibi görünse de, genellikle yanl?? kararlar alma ile sonuçlanmaktad?r. Ki?ilerin geçmi? ya?ant?lar?, ihtiyaçlar?, beklentileri ileti?imde otomatik kararlar almaya neden olur. Bu ?ekilde h?zl? bir karar verme mekanizmas?n?n kullan?lmas? bireylerin aras?ndaki ileti?imin daha ba?lamadan büyük bir yara almas?na sebebiyet vermektedir. ?lk defa tan???lan insanlar? belli bir gruba dâhil ederek de?erlendirmek, kar?? taraf?n sözlerinden, jest ve mimiklerine kadar inceleyip yarg?s?z infaz yapmak do?ru de?ildir. Sadece bir özellik veya davran??a bakarak bir ki?i hakk?nda karar vermek ileti?imde yanl?? sonuçlar? olu?turur. Örne?in, ?rk, cinsiyet ve ya? ayr?mc?l??? yapmak basmakal?p yarg?lardand?r. Etraf?ndaki insanlara sürekli ön yarg?yla yakla?an bireyler, fert ve toplum ile olan ili?kilerinde devaml? ayn? yakla??m? sergilediklerinden do?ru bir ileti?im kuramamaktad?r. Bunun sonucunda da fert, toplum içinde yaln?z kalmakta ve içine kapanmaktad?r.
Yine bir ki?inin bir özelli?inden ho?lanmamak o ki?iyi bir s?n?fa sokmay? gerektirmez. Mesela, daha önce tan??mad???n?z bir insan?n size selam vermemesi o ki?iyi so?uk ve itici yapmaz. Ayr?ca i?inde çok titiz çal??an bir yöneticiyi de çal??anlar?na eziyet ediyor diye benimseyip insafs?z s?fat?n? ona yüklemek do?ru bir davran?? olmaz. Güçlü ve sayg?n bir insan? da ukala diye adland?rmak yine do?ru olmayan bir davran?? olur.
Toplumsal bir s?n?fa ait inançlardan meydana gelen, zihinsel, duygusal ve davran??sal de?erlendirmelerin sonucu olarak ortaya ç?kan ön yarg?, etimolojik köken olarak Latincedeki “praejudicium” kelimesinden gelir. Bu sözcük zaman içinde anlam de?i?ikli?e u?ram?? olup, antik devirde, “önceki karar ve tecrübelere dayanan yarg?” anlam?n?, ilerleyen zamanlarda ise “gerçekler hakk?nda ara?t?rma yapmaks?z?n ve dü?ünmeden al?nan karar” anlam?n? ta??m??t?r. Son olarak ise, “önceden karara var?lm?? ve dü?üncelerle desteklenmi? bir yarg? ile birlikte bir ?ey hakk?nda olumlu veya olumsuz duygu besleme” anlam?n? kazanm??t?r. Ön yarg? kavram?n? bugünkü anlam?na en yak?n ?ekilde kullanan Allport’a göre önyarg?, “herhangi bir gruptaki bir bireye, sadece o grupta bulunmas?ndan dolay? gösterilen kötü muamele” olarak belirtilmi?tir.
Ön yarg? kavram?n? olu?turan baz? yakla??mlar ise ?unlard?r:
Sosyo-kültürel yakla??m: Bu yakla??ma göre, ön yarg? kentle?menin bir sonucu olarak ortaya ç?km??t?r. ?ehirlerde onay görmeyen özellik ve niteliklerin sadece toplumun bir kesimine yüklenmesiyle o kesime ili?kin olumsuz dü?üncelerin olu?tu?u ifade edilmektedir.

Google dan Gelen Aramalar:

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort