Kış Uykusu Bir Uyku Çeşidi Midir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197K?? uykusu denildi?inde akla ilk gelen hayvan ay?d?r. Ancak burada bilinmeyen bir yanl?? yap?l?yor. K?? uykusu asl?nda uyku türü de?ildir. Çünkü bu olay vücut ?s?s?n? dengelemeye yönelik bir giri?imdir. Ço?u canl?n?n uyan?kken ve uykudayken vücut s?cakl??? fark? çok azd?r. Bu yüzden bir uyku çe?idi olarak alg?lamak pek do?ru de?ildir. Sadece vücut s?cakl??? de?il ayn? zamanda metabolizma çal??ma h?z? da pek farkl?l?k göstermek baz? canl?lar için. K?? uykusu tüm bunlar?n çok ötesindedir. Çünkü hayvanlar? hayat ile ölümü ay?ran çizgi üzerinde tutar.K?? uykusunun gerçekle?mesinin iki sebebi vard?r. ?lki, hayvanlar?n yiyecek bulmakta zorlanmas?d?r. ?kincisiyse, so?uk günlerde hayvanlar?n daha fazla enerjiye ihtiyaç duymas?d?r. Yani k?? uykusu hayvanlar için enerji tasarrufu sa?lar. ??lev bak?m?ndan normal uyku çe?idinden farkl?l?k gösteren k?? uykusunun bilimdeki ad? hibernasyondur. Hibernasyon gerçekle?tiren hayvanlar?n vücut s?cakl??? çok fazla dü?er. Hatta öldükleri san?l?r. Kalp at?? h?z? neredeyse hissedilmez ve dakikada sadece 1-2 nefes al?rlar. Hava s?cakl?klar? artt??? andan itibaren sadece 2-3 saatte eski metabolizma çal??ma h?zlar?na ve vücut s?cakl?klar?na dönebilirler. Bu hayvanlardan baz?lar? uyku süresince vücut ya?lar?n? enerji olarak kullan?rken, baz?lar? ise zaman zaman bu uykudan uyan?p önceden depolad?klar? yiyecekleri kullan?rlar.
Hayvanlar?n vücut a??rl?klar?nda, bu uyku süreci bitti?inde % 45 lere varan azalmalar olur. ?lginç olan nokta ise bu kayb?n % 90′ ? bu uykudan uyanlar? esnas?nda olur. Ayr?ca bu uyku süresi k?? boyunca de?ildir. K?? ?artlar? a??rla?t??? sürece gerçekle?tirilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.