Kış Lastiği Ne İşe Yarar?

0
16

Öncelikle k?? lasti?i kar lasti?i anlam?na gelmez..

Bu s?cakl?kta k?? lasti?i kauçu?u ideal yumu?akl?kta bulunur. ?deal yumu?akl???nda olan bir lastik, yol tutu?u özelli?ini en üst seviyede gösterir. Yol tutu? özelli?inin yüksek olmas? arac?n çeki?, fren performans?n? art?r?r. Ayr?ca viraj hakimiyeti sa?lar. Bütün bunlarda güvenli bir sürü? imkan? sa?lar.

K?? lasti?i; karda, buzda, ?slak zeminde ve gizli buzlanmaya kar??, her türlü olumsuz ko?ullarda kullanabilece?iniz türden bir lastiktir. K?? lasti?i +7 derecenin alt?nda olan havalarda kullan?lmal?d?r. Bunun sebebi k?? lasti?inin bu s?cakl?kta maksimum performans? göstermesidir.

K?? lasti?inin desen yap?s? +7 derecenin alt?nda ideal yumu?akl?kla beraber her türlü zeminde ideal sürü?ü sa?lar. Bu desen kar? ve buz tabakas? üzerindeki suyu yararak, arac?n asfalta tutunmas?n? sa?lar. Arac?n buzlu havalarda kaymas?na sebebiyet veren buz de?ildir buz üzerindeki sulard?r. Otomobilin motor gücü veya 4×4 olmas? arac?n kay?p kaymamas?na do?rudan do?ruya etki etmez, arac?n kay?p kaymamas? arac?n lastiklerine ba?l?d?r.

Zincir yerine kar lasti?i kullan?lmas? daha yararl?d?r. Çünkü zincirin, asfalta ve otomobilin yürür aksam?na zarar? vard?r. Ayr?ca zincir zamanla lastiklerde yer alan çelik tellerin k?r?lmas?na yol açar. Bu yüzden k?? aylar?nda k?? lasti?i kullan?lmas? gerekir.