Kirazın Faydaları Nelerdir?

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Fitokimyasal aç?dan zengin olan kiraz, pek çok içecek ve ?ekerlemede kullan?lan tatl? aromas? ile uzmanlar taraf?ndan insan vücuduna bir çok faydas? oldu?u saptanm??t?r. Rengi ile de baz? içecek ve tatl? çe?itlerinde renklendirici olarak ta kullan?lmaktad?r.Kiraz?n ba?l?ca faydalar?;
– Kolestrolü dü?ürmeye yard?mc? olur ayr?ca kan ?ekerini dengeler.
– Romatizma, gut hastal???, damar sertli?i gibi hastal?klar?n?n, vücuttaki ürik asit ve ürat tuzlar?n?n at?lmas?yla ilerlemesini önler.
– Sindirim sistemini düzenler ve kab?zl??? önler.
– Böbrekleri korur ve ta? varsa dü?ürülmesine yard?mc? olur.
– Kiraz kandaki zararl? maddelerin vücuttan at?lmas?n? sa?lar.
– Sürekli ilaç kullan?m? olan ki?ilerde karaci?erdeki yorgunlu?un giderilmesi sa?lan?r.
– Sigara kullan?m?ndan kaynakl? vücutta biriken nikotinin at?lmas?n? sa?lar.
– Göz problemlerini aza indirir.
– Sinirleri kuvvetlendirir.
– Kilo vermeye yard?mc? olur.
– Böbrekleri çal??t?rarak idrar sökülmesine yard?mc? olur.
– A?r? kesici özelli?i bulunmaktad?r.
– Uyku problemini ortadan kald?r?r.
– Vücudun iltihap üretmesini önler.
– Ya?lanmay? geciktirir ve cilde parlakl?k ve yumu?akl?k verir.
– Ba????kl?k sistemini kuvvetlendirir.
– ?nsan?n günde yakla??k olarak 60~80 mg c vitamini almas? gerekmektedir bunu ise kirazdan rahatl?kla kar??layabilir.
– Kanser olu?umunu engellemektedir.
– Kan? suland?r?c? etkisi bulunmaktad?r.
Dikkat edilmesi gereken hususlar;
– Kiraz?n hasars?z ve parlak olmas?na dikkat edilmelidir.
– Kiraz saklan?rken, saplar? ç?kart?larak daha uzun ömürlü olmas? sa?lan?r.
– Rengi koyu olan kirazlar daha tatl? oldu?u bilinmektedir.
– Taze kirazlar?n 3~4 günde tüketilmesi gerekmektedir.
– Dondurucuda saklamak istiyorsan?z, çekirdeklerini ç?kartmal?s?n?z.
– Buzdolab?ndan ç?kt?ktan sonra, 1~2 saat oda s?cakl???nda bekletirseniz kirazlar daha tatl? olacakt?r.
– Kirazlar dolapta plastik kapta saklanmal?d?r.
– Kirazlar yemeden önce mutlaka y?kanmal?d?r.
Kaynakça:
http://www.agaclar.net/forum/tibbi-itri-boyar-aromatik-bitkiler/16390.htm
http://www.net-saglik.com/i/kirazin-faydalari-ve-vitaminleri/