Kingston DataTraveler Ultimate G2 – Usb 3.0 Bellek İncelemesi

0
45

4390_zko_teardrop-300x19716, 32 ve 64GB’l?k versiyonlar? bulunan DataTraveler Ultimate G2 serisi Windows 7, Vista ve XP i?letim sistemleriyle sorunsuz olarak hiçbir ilave araç kullanmadan çal???yor. 73,7mm boy, 22,2mm en ve 16,1mm kal?nl?k ölçülerine sahip olan ürün, özellikle video gibi büyük dosyalarla u?ra?an ve bu dosyalar? yan?nda ta??mak isteyen ki?iler için ideal. o°C ile 60°C s?cakl?klar aras?nda çal??abilen ürünün, geriye uyumluluk noktas?nda usb 2.0 ve usb 1.1′e destek vermesi art? yönlerinden birisi.Tasar?m
Ürünün tasar?m? ??k say?labilecek seviyede. Alüminyum ve plastik aksamlar?n birle?iminden olu?an kasas?, piyasadaki high-end birçok üründe görmeye al??t???m?z kalem gibi uzun tasar?mlar?n aksine hafif tombul ve ta??nabilirlik aç?s?ndan daha estetik bir yap? sergiliyor. Genellikle usb 3.0 destekleyen 32GB ve üzerinde kapsitelere sahip cihazlar estetik olmaktan ç?kar ve ciddi yer kaplamaya ba?layan çirkin görüntülere bürünürler. Kapasitenin büyümesiyle ortaya ç?kan bu gayri estetiklik durumunu pek fazla hissetmiyorsunuz bu üründe. Kasada alüminyum ve sert plastik kullan?lm?? olmas? da sa?laml?k ve kalite hissi yönünden oldukça tatmin edici. Elinize ald???n?zda sa?lam ve tok bir his uyand?r?yor. Pantolon arka cebindeyken veya çanta içerisindeyken üzerine kazara otursan?z hatta ayakkab?yla bassan?z da muhtemelen herhangi bir zarar görmeyecektir. Belle?i usb portuna ba?lad???n?zda arka k?sm?nda veri aktar?m? yapt??? anlarda yan?p sönen mavi bir led bulunuyor.
Performans
Ürünün en iddal? oldu?u ?ey elbette performans konusu. USB 2.0 modunda 30MB/s okuma ve yazma performans? sunan ürünün bu noktada yapaca?? bir?ey yok ?ayet usb 2.0 portunun veri aktar?m limiti bu kadar. Cihaz as?l gücünü USB 3.0 modunda gösteriyor ve adeta bir canavara dönü?üyor.
Kendi kullan?m ?eklimden bahsetmek gerekirse;
Ben genellikle internetten partlar halinde indirdi?im dosyalar? rar’dan bu belle?e ç?kart?yorum. Belle?in rastgele eri?im süresi sabit diskle k?yasland???nda astronomik düzeyde dü?ük oldu?undan, rar’dan dosya ç?karma i?lemi en az 5 kat daha h?zl? tamamlan?yor. Mesela internetten 100 parttan olu?an 15GB’l?k bir oyun indirdiniz ve kurup lisans key’ini girerek oynayacaks?n?z. ?nen partlar? önce belle?e ç?kart?rsan?z i?lem çok k?sa sürecektir. Daha sonra oyunu bellekten sabit diskinize kurdu?unuzda ise, 5 kat de?il oyunun 10 kat hatta 20 kat daha h?zl? kuruldu?una ?ahit olacaks?n?z. Bu asl?nda bir bak?ma SSD kullan?yormu?sunuz hissi de verecektir. Özellikle binlerce küçük dosyadan olu?an oyun-program gibi uygulamalar?n kurulumlar? çok h?zl? gerçekle?ecektir.
Tabi bunun yan?nda saniyede 100MB’a varan veri transferini mümkün k?ld???ndan video kopyalama gibi i?lemleri de birkaç dakika hatta saniye içerisinde tamamlam?? olacaks?n?z. Bu noktada 1080P mkv format?ndaki videolar? belle?e kopyalay?p, rahatl?kla televizyonunuzda tak?lmadan-yava?lamadan izleyebilirsiniz. ?u anda güncel hiçbir video format? saniyede 100MB/s gibi bir transfere ihtiyaç duymuyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde de bu kadar yüksek video bitrate’leri görebilece?imizi dü?ünmüyorum. Yani hem video, oyun, program vs. gibi büyük boyutlu dosyalar?n transferi, i?lenmesi ve pc’ye kurulmas? gibi konularda Kingston Ultimate G2 serisi ürünleri rahatl?kla tavsiye edebilirim. Ürün USB 3.0 portunun hakk?n? fazlas?yla veriyor.