Kimya Bilimi Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Kimya bilimi tarihsel süreç içinde bak?r ve kalay? gümü? ve alt?na çevirmeye çal??an simya biliminden do?mu?tur.Kimyan?n konusu olan madde,fizi?inde konusu olmakla birlikte,fizikle kimya aras?nda yöntem de?i?ikli?i vard?r.Fizi?e göre cisimle madde aras?ndafark yoktur.Kimya ise cismi maddeden ay?r?r.Demir,ta?,toprak,hava,su vb. her?ey maddedir.Bunlardan yap?lan her?ey de cisimdir.Örne?in:demir boru,kur?un levha,ta? kabartma,toprak testi vb.Kimya bilimi incelendi?i maddelere göre inorganik ve organik olmak üzere kimya olmak üzere iki ana dala ayr?l?r.?norganik kimya,karbonu içermeyen tüm kimyasal bile?imleri ve cans?z maddeleri inceler.Karbonik asitin oksitleri,metal ba?lant?lar? ve tuzlar? da inorganik kimyan?n incelenme alan? içindedir.Organik kimya karbon ba?lant?lar?n?n tümüyle ilgilenir.Organik kimyan?n uygulama alan? son derece geni?tir.Bu nedenle organik kimya kendi içinde de Alifatik Kimya,Aromatik Kimya,Albümin Kimyas?,Büyük Molekül Kimyas?,?eker Kimyas? gibi dallara ayr?lm??t?r.Uygulama alan? bak?m?ndan kimya analitik,sentetik ve preparatif olmak üzere üç ana dala ayr?l?r.Analitik Kimya maddelerin ya da madde bile?imlerinin ve bilinmeyen maddelerin tan?nmas?yla ilgilenir.Sentetik Kimya karma??k ba?lant?lar? kimyasal yoldan olu?turmaya çal???r.Preparatif Kimya ise maddeyi içinde bulundu?u ba?lant?lardan ay?rarak elde etmeye çal???r.Bu dallar?n yan? s?ra kimya,uygulama kimyas? ve kuramsal kimya olmak üzere iki ana dala daha ayr?l?r.Kuramsal kimya ,kimyasal olaylar?n yasalar?n?n olu? biçimlerini inceler.Uygulama kimyas?,kimyasal bulu?lar? uygulama alan?na sokar.
Kimyasal elementlerin ke?fedilmesindeki say?lar?n ve bile?ik adetlerinin giderek artmas? tüm elementlere birer simge verilmesi gereklili?ini do?urdu.?lk simge dü?üncesini J.Dalton ortaya att?.Dalton yasalr?n? aç?klarken örnek verdi?i molekül ve atomlar? baz? ?ekillerle aç?klamaya çal??t?.Ancak,ö?renilmesi ve ak?lda kalmas? son derece güç olan bu ?ekillerin yerine Berzelius,her element atomunun bir ya da iki harfle simgele?tirilmesi gerekti?ini savundu ve bir düzen ileriye sürdü.Onun sav?na göre her element bir simge ald?.Bile?ikler,bile?i?i olu?turan elementlerin simgeleriyle de?erlendirildi.Bu de?erlere kimyasal formül denildi.Basit maddelerfiziksel ve kimyasal özelliklerine göre s?n?fland?r?l?r.Fiziksel özellikler;normal s?cakl?kta ametaller kat?,s?v? ya da gaz halinde,metaller ise (civa d???nda) kat? halde bulunur.Madenlerin yüzeyleri düzeltildikçe parlakl?klar? artar,?s?y? ve elektri?i iletirler,biçim verebilirler.Dayan?kl? ve serttirler.Kimyasal özellikler;ametaller hidrojen d???nda elektronegatif özellik ta??rlar ve genellikle anyon görevini yerine getirirler.Madenler elektropozitif özelliktedir.Elektrolizle katyon haline getirilebilir.Bugün bilinen element say?s? yüz üçtür.Bunlardan doksan ikisi do?ada bulunur.Geri kalanlar ise,atom hakk?nda bilgiler geli?tikten sonra yapay olarak elde edildi.

Sat?n ald???m?z maddelerin büyük bir ço?unlu?u sodyum klorür,ham kükürt,ham ya? ve kömür gibi ham maddeler olarak ba?lar.Bu ham maddeler daha çok ikinci kimyasal maddelere dönü?türülür:sülfürik asit,petrokimyasallar,susuzamonyak,sodyum hidroksit,nitrik asit gibi.
Gelecekte karl? olabilecek bir kimyasal maddenin üretimi üzerindeki çal??malar ilk olarak kimyac?lar taraf?ndan laboratuvarda yap?l?r.Kimyac?lar verilen bir madde veya ürünün deney tüplerinde nas?l ya??ld???n? ö?renince ikinci kademeyi haz?rlarlar:pilot tesisisn yap?lmas?.Pilot tesis oldukça küçüktür;ancak bir ara?t?rma laboratuvar?ndan daha büyük ölçüde çal???r.Üretimin her kademesinde kimyac?lar,mühendisler,muhasebeciler ve i?letmeciler kimyasal maddenin üretimini gözlerler.Pilot tesisi uygun bir ?ekilde yapmak için,verimlilik,i? ak???,karl?k üzerinde çal???rlar.Bu arada pazarlama personeli ürün için pazar bulmaya çal???r.Sat?? elemanlar? genellikle uzak yerler olmak üzere tüketiciye gönderilir.