Kilo Kaybetme Savaşını Kazanmak

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Diyet yapanlar?n ilk hatas? k?sa sürelerde, fazla kilo kayb? beklentilerinin olmas?. Ara?t?rmalar h?zl? verilen kilolar?n, geriye çok h?zl? bir ?ekilde döndü?ünü gösteriyor. En iyi yöntem yava? kilo vermek. Herkesin bünyesi farkl?d?r. Baz? insanlar birkaç hafta içinde çok kilo kaybederken, baz?lar? hiçbir kilo kaybetmeyebilir. Bu durum her?eyi do?ru yapt???n?zda sinir bozucu olsa da vazgeçmek için yeterli bir sebep de?il! Uzun bir süreçte yap?lan istikrarl? bir diyet çal??mas?n?n sonuçlar?n? görmek zaman alabilir. Unutmay?n, do?ru beslenme ve düzenli egzersizin daha fazla enerji, daha az stres, daha iyi uyku ve birçok hastal?k riskinin azalmas? gibi pek çok ?ekilde sa?l?k üzerinde olumlu etkileri vard?r. Bu noktada kilo vermeseniz bile say?s?z faydas?n? görürsünüz.Birçok diyete ba?layan ki?i ilk haftalar da çok kilo kaybetmesine ra?men sonraki haftalarda gittikçe daha az kilo kaybetmeye ba?lar. Vücudumuz çok karma??k bir yap?ya sahiptir. Biz diyet program?m?z? ayn? ?ekilde uygulamay? sürdürdü?ümüz halde her hafta ayn? sonuçlar? alamayabiliriz. Bu durumda ayl?k kilo kayb?na bakmak daha sa?l?kl?d?r.
Diyet ve egzersiz yaparak kaybetti?iniz kalorilerin sonucunu hemen gün sonunda tart?ya ç?karak göremezsiniz. Kilonuz diyet ve egzersiz program? ile hiçbir ilgisi olmayan nedenlerden dolay? günden güne de?i?iklik gösterebilir. Bu kilo de?i?iklikleri su ve g?da al?m?ndan kaynaklanmaktad?r. Bu de?i?iklikler kal?c? kilo art??? yada kayb? de?ildir.
Birçok insan daha az yemek yiyerek, daha h?zl? kilo kaybedece?ini dü?ünür. Bu diyet yapanlar?n en büyük hatas?d?r. Alaca??n?z kalori miktar?, mevcut a??rl???n?z, hedef kilonuz ve ne kadar egzersiz yapt???n?za göre de?i?ir. Vücudunuz yeterince besin ve kalori almazsa metobolizman?z yava?lar. Vücudunuz bu durumda k?tl?k ya?and???n? dü?ünür ve bu nedenle kilo kayb? çok dü?ük olur yada imkans?z hale gelir.
Umar?m diyet yapanlar bu ipuçlar?n? uygulayarak, daha kolay kilo vererek istedikleri vücuda kavu?urlar.