Keratin Nedir? Yapısı ve İşlevi Nelerdir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Yukar?da anlatt???m?z biyolojik olay? örnekleyecek olursak; saçlar?m?z birbirlerine sülfür köprüleriyle ba?l? olan keratin molekülleridir. Saçlar?m?zda ki de?i?iklik ile saçlar?m?zda ki sülfür ba?lar? k?r?lmaktad?r. Mesela birçok insan?n yapt??? saçlar?n dalgaland?r?lmas? bu gözle görülmeyen moleküllerin de?i?ikli?e u?ramas? anlam?na gelmektedir. Saçlar?m?z esnektir. Bunun sebebi de keratini meydana getiren hidrojen ba?lar?d?r. Hidrojen ba?lar? esnektir. Bundan dolay? saçlar hareket eder,?ekil al?r ve kolay bir ?ekilde kopmaz. Bir an için saçlar?m?zdaki keratin molekülünün  hidrojen ba?lar?yla ba?lanmad???n? dü?ünelim.Saçlar?m?z çok sert bir vaziyet al?rd?.?ekil almas? çok zor olurdu.Kafam?zda sert ve a??r bir cisim ta??yor olurduk.
Tabi ki keratin sadece saçlar?m?zda de?ildir. Pençeler ve t?rnaklarda keratinden olu?maktad?r. Ancak keratinde ki sülfür ba?lar? çaprazlama ba?land??? için daha sert yap?dad?r.
Günlük kulland???m?z birçok e?yada keratin bulunmaktad?r. Örnek verecek olursak deri, ipek, yün keratinden olu?maktad?r. Keratin farkl? özelliklerini bünyesinde bar?nd?rd??? için farkl? alanlarda bulunabilmektedir. Örneklerde görüldü?ü gibi birbirinden tamamen farkl? yap?da olan t?rnak ve ipek de keratin bulunmaktad?r.
Vücut derimizde keratinden ibarettir. Ayr?ca bu deriyi koruyucu i?levi bulunmaktad?r. Gözenekli yap?n?n temelini olu?turmaktad?r. Çe?itli zararl? mikroorganizmalarla sava?an deri bu gücünü keratinden almaktad?r.