Keops Piramidinin Tarihçesi

0
34

4390_zko_teardrop-300x197S?cak kumlar ile Akdeniz’in serin sular?n?n tarihle dans etti?i yer; Khemet ya da bizim bildi?imiz ad?yla M?s?r. Nil deltas? üzerindeki verimli topraklarda ve Nil Nehri boyunca kurulmu? olan M?s?r, antik ça? tarihinin en görkemli ülkelerinden biri olmakla birlikte, gerek mimarisi, gerek mitolojisi, gerekse Atlantis’ten ald??? rivayet edilen Osiris ö?retisiyle ça??m?z?n en müthi? ve gizemli yerle?im yerlerinden biridir.M?s?r deyince akla ilk gelen tabi ki Dünya’n?n yedi harikas?ndan biri olan Giza Piramididir. Giza ad?n? M?s?r’?n ba?kenti Kahire’nin bir parças? olan El Giza bölgesini çevreleyen antik Giza mezar kentinden al?r.
As?l ad? Khufu Piramidi olan Giza, Eski Yunanca’da Herodotos’un deyimiyle Kheops olarak bilinir. Khufu ad?n? dönemin firavunu olan ve ad? “Tanr? Khnum(Nil nehrinin kayna??) beni korusun.” anlam?na gelen Firavun Khnum-Khufu’dan almaktad?r. Firavun Khnum-Khufu, Eski M?s?r’da dördüncü hanedanda, ?.Ö 2551 ile 2528 y?llar? aras?nda hüküm sürmü? olan firavundur. Giza’daki üç büyük piramidin yap?m?n? ba?latan ve babas? Snefru’yu taklit eden Firavun Khufu’dur.
Keops için mezar olarak in?a edilen piramidin in?as?n?n 30 y?l sürdü?ünü söylüyor, Herodotos. Yer alt? odalar? ve ta?? çekmek için yollar?n yap?m? on y?ll?k eme?e mal olmu?; piramit için de ayr?ca 20 y?l harcanm??t?r.
Piramidin kenar uzunlu?u a?a?? yukar? 230 metreydi ve M.S 1889’da Fransa’da Eifel Kulesinin in?as?na kadar Dünya’n?n en büyük, insan eliyle yap?lan eseri kabul edilirdi.