Kelt Uygarlığı ve Bilinmeyen Özellikleri

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Bünyelerinde birçok özelli?i bar?nd?rmaktad?rlar. Sava?ç? ki?iliklerinin yan?nda döneme göre geli?mi? av taktikleri vard?. Ayn? zamanda tar?m alan?nda da çok geli?mi?lerdir. Baz? icatlarda bulunmu?lard?r. F?ç?y? ve tekerlekli pullu?u Keltler bulmu?tur.Genellikle göçebe ya?amaktayd?lar. Bu göçler esnas?nda Yunanl?lardan, ?talyotlardan ve Etrüsklerde baz? teknikleri ö?renmi?lerdir. Ö?rendikleri tekniklerle kazan ve çömlek alan?nda geli?mi?lerdir. Dini inan?? olarak ürünlerinin koruyucusu sayd?klar? k?r tanr?lar?na tapmaktad?rlar. Geleneklerinin koruyucusu olan kahin ve yarg?ç nitelikli drüitler e yani din adamlar?na inan?rlard?. Drüitler himayesinde ya?amlar?n? sürdürürlerdi.
Kediler, Kelt uygarl???nda yüce güçlerin koruyucusu olarak kabul edilmi?tir.Bu yüzden insanlar kedilerden korkuyordu. Bu yüzden insanlar kedilerle pek ilgilenmezdi. Kelt uygarl???ndan kalan motifler incelendi?inde en az yer alan figürlerden birinin kediler oldu?u görülmektedir. Bunun nedeni kedilere duyulan korku ile birlikte kedilere duydu?u a??r? sayg?d?r.Bu korkular?na ra?men dinlerinin gere?i olarak kediler dinsel törenlerde kurban edilmekteydi.Keltler Avrupa da bulunan bir çok uygarl??a göre daha vah?idir.
Keltler dini inan??lara çok önem verirlerdi. Din onlar için bir amaçt?. Keltlerin inan???na göre at eti yenilmezdi. Keltlerde yaz?l? bir kültür bulunmamaktad?r. Durid denen rahipler halk? yönetir ve ?iirler yazard?. Keltlerin dini çok tanr?l? dinlerdendir. Onlar?n en önemli tanr?s? güne? tanr?s?d?r. Ad? Lugus’dur. Günümüzde Lugus, Apollon ile özde?le?tirilmi?tir.
Günümüzde Kelt Uygarl?klar?;
– ?rlanda
– ?skoçya
– Galler
– Man Adas?
– Breton ve Cornwall olarak bilinmektedir.