Kelliğin Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Saç dökülmesiyle ilgili ilk olarak ?u söylenebilir: Bu sorun ki?ilerde sosyal ve psikolojik etkiler b?rakmaktad?r. Saçlar? dökülen ki?i toplum aras?na kar??maya çekinmekte, toplumun kendisini komik bulaca??n? ve nihayetinde alay edece?ini dü?ünmektedir. Di?er yandan kendisini fiziksel ve ruhsal yönden zay?f gördü?ü için psikolojik olarak çöküntü ya?amaktad?r. Bilinmelidir ki bu psikolojik durum ki?inin stresini art?raca??ndan saç dökülmesi daha da artacakt?r. Cildiye uzmanlar? saçlar? dökülen ki?ilere stresten uzak durmalar?n? öncelikle tavsiye ediyorlar. Zira psikolojik etkiler kellik sorununda bir devir daim etkisi yarat?yor; stres saç dökülmesine, saç dökülmesi de strese sebebiyet veriyor. Ki?i bir an evvel bu problemi ortadan kald?rmak ad?na çe?itli yollar deniyor. Ancak saç dökülmesi görülen ki?ilerin öncelikle bir dermatolo?a muayene olmalar? daha do?ru bir hareket olacakt?r.Saç dökülmesinde etkisi görülen haller sadece stresle s?n?rl? de?ildir. Özellikle bayanlar?n kulland??? saç bak?m ürünleri ve kozmetik ürünler, içerisinde bulundurduklar? baz? enzimlerle saçlara zarar verebilmektedir. Özellikle saç boyalar?n?n enzimlerinin zararl? oldu?unu söyleyen uzmanlar bu tür ürünlerin dikkatli kullan?lmas?n? tavsiye etmi?lerdir. Ayr?ca uzun saçl?lar?n saçlar?n? atkuyru?u ba?lamalar?n?n, örmelerinin de saç dökülmesinde etkisi oldu?u bilinmektedir. Du? sonras?nda saç? havlu ile kurutmak da ayn? zamanda koparak dökülmelere yol açabilmektedir. Bunun yerine geni? di?li taraklar tercih edilebilir. Di?er yandan ba?ka bir faktör de ailesel yani ?rsi kelliktir. Bu tür genetiksel kellikler daha çok erkeklerde görülür. Bu sebepten “Erkeksel kellik” olarak nitelenebilir. Kad?nlarda da görülebilir ama kad?nlarda sadece yerel aç?lmalar olarak görülecektir, kellik olu?turmaz. Erkeksel kellik çok küçük ya?larda da meydana gelebilir, önüne geçilmesi için doktor müdahalesi ?artt?r. Ayn? zamanda kullan?lan ilaçlar, ya?am kalitesi ve standard?, çe?itli deri hastal?klar?, travmalar, çocuklarda ve kimi zaman erginlerde de görülen saç koparma hastal??? da saç dökülmesinde di?er faktörlerdir.
Tedavisi mümkün mü?
Saç dökülmesinin tedavisi sebebine göre belirlenecektir. Sebebi belli olmayan hiçbir rahats?zl???n tedavisi de mümkün olmayaca?? için öncelikle bir cildiye uzman?na görünmekte fayda var. Cildiye uzman? rahats?zl???n sebebine göre hastay? yönlendirecek ve gerekli tedaviler yerine getirilecektir. Unutulmamal?d?r ki, piyasada henüz kaybedilen saçlar?n yerine yenisini getiren bir ilaç yoktur! Bunu vadeden ürünleri kullanmaktan kaç?n?lmal? ve doktor kontrolünde ilaçlar kullan?lmal?d?r.
Bazen çe?itli tedavilere ra?men saç dökülmesi durdurulamayabilir. Bu durumlarda hastalara alternatif bir yol önerilebilir, saç ekimi. Saç ekimi yap?labilmesi için daha önce tedavilerde ba?ar?s?z olunmas? aranan bir ?art olmasa da ki?i böyle davranmal?d?r. ?stenilen sonuç tedaviyle sa?lanamam??sa saç ekimi tercih edilebilir. Ancak gerek ülkemizde gerekse yurt d???nda uygulanabilen saç ekimi, kimi art niyetli ki?ilerce suiistimal edilebilmektedir. Bu ki?iler kendilerini dermatolog, saç ekimi uzman? gibi s?fatlarla tan?tabilmekte ve hastan?n anl?k acizli?inden faydalanarak yanl?? saç ekimi yaparak ki?inin gereksiz ac?lar çekmesine sebep olabilmektedir.
Saç ekimi yapt?r?lacak ki?i ve kurumun seçiminde;
– Saç ekimini yapacak olan t?p kurumunun güvenirli?i
– Saç ekiminin yap?laca?? cerrahi ortam?n temizli?i
– Ekim yap?lan ortamdaki çal??anlar?n ihtisas sahibi cerrahlardan ve hem?irelerden olu?mas?
– Cerrah?n CV’si (Daha önceki operasyonlar?n ba?ar? düzeyi için)
gibi ?artlar? dikkatlice inceledikten sonra saç ekimi yapt?r?n?z.