Kelebek Etkisi Nedir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Non-lineer ( do?rusal ) sistemlerde, girdilerde bulunan çok ufak bir fark ç?kt?larda çok büyük farklara sebep olabiliyor. Yani bu durum, dünyan?n bir ucundaki kelebe?in kanat ç?rp???n?n yaratt??? rüzgar?n, dünyan?n ba?ka bir bölgesinde kas?rga olu?turmas? anlam?na geliyor. Lorenz ortaya koymaya çal??t??? hava durumu tahmininde, bu etkiyi fark ediyor ve bu tahminde çok farkl? de?i?kenlerin oldu?unu ve çok karma??k bir hal ald???n? gözlüyor. K?saca çok küçük olas?l?klar bile çok farkl? bir tahmine götürebiliyor. Bu yüzden ancak k?sa vadeli hava durumu tahminleri yap?labilir teorisine var?yor. Bu durumu da genelliyor ve non-lineer sistemlerin gelecek tahminlerini s?n?rland?r?yor.Kelebek Etkisi’ ni günlük ya?ama uyarlad???m?zda da ?u özlü söz akla geliyor: ” Bir çivi bir nal?, bir nal bir at?, bir at bir süvariyi, bir süvari bir bölü?ü, bir bölük de bir ülkeyi kurtar?r. ” Yani hayatta gerçekle?en her durum, yap?lan her eylem de?erlidir. Küçük gibi görünen durumlar, etki ettikleri olaylar? bamba?ka bir hale büründürebilirler.
Kelebek Etkisi’ ni felsefi olarak da ortaya koyan bir video…
Filmin ismi KELEBEK. 11 Eylül 2001′ de ABD’ deki ?kiz Kulelere yap?lan sald?r?yla birlikte Afganistan’ daki olaylar? konu ediniyor.
Bu video hangi filmden al?nt? acaba?