Kekemelik Nedir? Tedavi Yolları Nelerdir?

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Kelime ya da hecelerin tekrar? çocuklarda 5 ya??na kadar görülebilmektedir. Bu tekrarlamalar?n hastal?k boyutuna ula??l?p ula??lmad???na dikkat etmek gerekmektedir.Kekemelik daha çok kelimenin ya da hecenin ba??ndaki ‘ H ‘ harfinde görülür.Hecenin ba??ndaki bu sessiz harfi, takip eden sesli harfe göre daha zor ifade eder.
Kekemeli?i azaltan durumlar vard?r. Bunlar  ?ark? söylemek, ritmik konu?mak, dua etmek, gürültülü ortamda konu?mak vb. ?ekilde s?ralanabilir. Kekemeli?in artt?ran durumlar da vard?r. ?sim söylerken ve önemli bir konudan bahsederken kekemeli?in artt??? görülmektedir.
Kekemelik tamamen kal?tsal oldu?u bu konu hakk?ndaki en yayg?n yanl?? inançt?r.Ayr?ca baz?lar?n?n kekemeli?in sadece ilaç tedavisiyle geçece?ine inanmas? yanl??t?r.
Tedavi Yollar?
Öncelikle bireyin kekemeli?inin  hangi  kategoride oldu?u yap?lan testlerle tespit edilmektedir. Kekemelik tedavisi özel e?itimler e?li?inde yap?lmaktad?r .Tedavisi s?kl?kla nefes egzersizleri, konu?ma e?itimi ?eklinde görülmektedir. Ancak ki?inin içinde bulundu?u duruma ba?l? olarak ek olarak ilaç tedavisinde uygulanmaktad?r. Bu e?itimi gören hastalar k?sa bir zamanda daha rahat konu?ur hale gelmektedirler.