Kayıp Şehirlerin Gizemi

0
29

4390_zko_teardrop-300x1971) Patagonya Kay?p ?ehri:
The City Of The Caesars di?er bir ismi Patagonya.Amerika’n?n güneyinde kuruldu?una ve yerle?imin bu alan etraf?nda gerçekle?ti?i ve soylular?n,zengin ailelerin ya?ad??? belirtiliyor. Birçok kay?p ?ehirde oldu?u gibi Patagonya’da efsanelere ve hikayelere sahiplik yap?yor. Kimilerine göre devler ve hayaletler bu ?ehre hakimdi ve inan?lmaz bir alt?n rezervine sahipti. ?ehrin bir ?spanyol gemi bat???ndan sa? kurtulanlar taraf?ndan kuruldu?u da söylemler aras?nda.2) Truva Kay?p ?ehri:
Homer’in büyük kahramanl?k destan? ile gün yüzüne ç?kan efsanevi bir ?ehir Truva. Zaman?n?n en güçlü bölgelerinden bir tanesi ve büyük Truva sava??n?n ev sahipli?ini yapan ve ülkemiz s?n?rlar? içerisinde yer alan bir bölge. Tar?m’?n fazlas?yla geli?ti?i söylenmekte ve en güçlü yanlar? denize k?y?s? olmas?ndan dolay? co?rafi konumu ve donanmalar? olarak biliniyor. 1870′lerde Heinrich Schliemann taraf?ndan ke?fedilmi?tir ve birçok ara?t?rma incelemeye ev sahipli?i yapm??t?r ancak zamanla y?pranm?? ve tarihi dokusunu kaybetmi?tir. Kesin bilinen Truva ?ehrinin çok büyük bir alana yay?ld???d?r.
3) Atlantis:
M.ö 360 y?l?nda ilk kez ad?ndan bahsedilmi? ve çok güçlü ve geni? bir ?ehir olarak betimlenmi?tir. Yaz?lanlara göre ?ehir lanetlenerek sular alt?nda kalm?? ve bu ?ekilde yok olmu?tur. Naziler Tibet’e giderken bu ?ehri bulma amaçl? çal??malar düzenlemi?tir ancak bu ?ehir hakk?nda henüz bir belirti yok bu yüzden Atlantis ?ehri efsaneleriyle ve yaz?lanlarla Kay?p ?ehirler listesinde yerini almaktad?r.
4) Machu Picchu:
Ke?fedilmi? olan ve üzerinde çal??malar yap?lm?? en gizemli kay?p ?ehirler aras?nda yer almaktad?r. ?ehir 1400′lerde ?nkal?lar taraf?ndan in?a edilmi? ancak d??ar?dan gelen çiçek hastal??? yüzünden terk edilmeye mahkum olmu?tur.?ehrin in?as?nda kimilerine göre buras? bir tap?nak kimilerine göre ise bir hapishane.?ehrin gizemi hala korunuyor ancak ke?fi sonras? geni? bir çal??ma ve ara?t?rma yap?lm??t?r.
5) Angkor:
MS 800 y?l?ndan 1400’lere kadar Khmer ?mparatorlu?u’na ev sahipli?i yapan gizemli bir ?ehir. Tayland ordusunun sald?r?lar?ndan sonra ?ehir tamamen terk edilmi?tir. Tap?naklara ve dini alanlara sahip büyük bir ?ehir.ara?t?rmalar sonucunda hiçbir tarihi dokuya zarar verilmedi?i ve incelemelerin titizlikle yap?ld??? belirtilmi?.Sanayi öncesi dönemin en büyük ?ehri olarak bilinmektedir.