Karun Kimdir ve Karun Hazineleri Hakkında

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Lidya’n?n son kral? olan Karun M.Ö 560-540 y?llar? aras?nda Lidya’n?n kralll???n? yapan Karun zenginli?i ve bollu?u ile ün salm??t?r. Lidyal?lar paray? bularak tarihte bir ç???r açm?? ve ad?n? tarihe yazd?rmay? ba?arm??t?r.Paktalos Deresi ad? verilen dere kenar?nda bulunan alt?n rezervleri Lidya’y? zengin bir duruma getirmi?tir.Bu bulu? ilkça? dünyas?n?n alt?n ça??d?r diyebiliriz.U?ak’ta Güre köyü yak?nlar?nda ilk hazine ortaya ç?kt? tabii ki bize özgü ?ekilde; köylüler prensesin mücevherlerini tek tek ç?kar?p ald?lar ve yakla??k 60-70 bin lira civar? bir ücrete hazineleri satt?lar.?lginçtir güvenlik önlemleri artt?r?lmad? ve ayn? bölgede yine bir h?rs?zl?k vakas? daha gerçekle?ti,alt?n tak?,gümü? kap gibi hazineler çal?narak yine yüksek meblalara sat?ld?.
Peki çal?nan eserler ne oldu ya da kimlere sat?ld??
Soyguncular bir süre sonra yakaland? eserlerin bir k?sm? Metropolitan müzesinde sergilendi. Kalan hazinelerin ise müzenin deposunda sakland??? ç?kan haberler aras?nda… Karun’un 2500 y?l önce ya?ad??? topraklar U?ak’?n Güre Köyü,eserler geri al?nabildi mi diye sordum ben de ilk olarak kendime bunu ara?t?rmas? çok da uzun sürmedi asl?nda eserler konusunda Metropolitan müzesine dava aç?lm?? ve bu davay? kaybedece?ini anlayan müze eserleri ait oldu?u yere U?ak Arkeoloji Müzesine iade etmi?tir. U?aktaki müzede yakla??k 40 ila 50 bin eserin oldu?u belirtiliyor ancak eserlerin bir k?sm? müzenin bahçesinde sergileniyor örn:mezar ta?lar?, mermerler, yaz?l? bloglar…
Ben de bir U?ak’l? olarak bu müzeyi birçok defa gezdim ve bu yüzden sizlerle payla?mak istedim, eserlerin bahçede sergilenmesi çok da ho? de?il asl?nda ancak bu konu üzerinde çal??malar?n oldu?unu duydum ve müzenin geli?tirilerek bu eserlerin de müze içine ta??naca??n? ö?rendim. Çok ilginç bilgiler de var asl?nda eserlerin d???nda eserleri haks?zca çal?p satanlar hakk?nda da…