Karşı Madde ya da Anti Madde Nedir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Kar?? madde ya da di?er ad?yla anti maddenin tarihçesi 1920’ li y?llarda Paul Adriyan Mourice Dira isimli bir fizikçinin garip bir matematiksel denklem ç?karmas? sonucu ba?lam??t?r. 20. Yüzy?l?n ba?lar?nda ise kuantum mekani?i ve görecelik teorileri fizik dünyas?n? kas?p kavuruyordu. 19. Yüzy?lda Albert Einstein’ in buldu?u görecelik teorisi uzay?n zamanla, kütlenin ise enerji ile aras?ndaki ili?kiyi aç?klamaya yetiyordu. Max Planck’?n bir teorisine göre ise ???k dalgalar? küçük dalgac?klar halinde yay?l?yordu ve buda ?????n hem dalga hem de parçac?k halinde yay?ld???n? ispatl?yordu.
1920’lerde Paul Dirac kuantum teorisini ve özel görelili?i ayn? denklem içinde kullanarak elektron davran??lar?n? tespit etmi? oldu. Fakat Dirac denklemi olarak bilinen bu denklemde baz? sorunlar ç?km??t?. Denklemin hem pozitif hem de negatif enerjili elektronlar için iki çözümü vard?. Bu soruna aç?klama olarak Dirac, her parçac???n kendisiyle birebir ayn? ama z?t yüklü bir kar?? parçac??? oldu?unu savundu. Bu da kar?? maddenin dünya üzerindeki ç?k?? noktas? oldu.
1930’da Ernest Lawrence’ ?n icat etti?i parçac?k h?zland?r?c? bilim dünyas?nda yeni bi ça??n do?u?una ve parçac?k fizi?i ad?nda yeni bir dal?n olu?mas?na sebep oldu. 1950’li y?llara gelindi?inde Berkeley’de yap?lan yo?un çal??malar sonucunda kar?? protonlar? saptamak için yeni bir icat yapm??lard?. Kesintisiz yap?lan deneylerde 1959’da bilim adamlar? kar?? nötronu buldular.1930’lu y?llarda kar?? parçac?k fizikçileri kendisini aramaya zorlad?. Kozmik ???nlar?n ke?fedilmesi ile birlikte Carl Anderson ve Cal Tech’ ten bir profesör yapt?klar? sis odas? ile pozitronu ke?fetmeyi ba?ard?lar. Pozitif ve negatif yükleri ay?rt etmek için onlar? bir manyetik alan içinde izlemek gerekiyordu. Anderson, deneyiyle elektron gibi davranan baz? parçac?klar? pozitif yüklü oldu?unu manyetik alandaki izlerinden anlam?? oldu. Bu olay?n arkas?ndan gözlemler ve deneyler h?zla sürdü fakat kar?? protonun ke?fedilmesi 22 y?l sürdü.
1960’larde yap?lan ara?t?rmalar sonucunda atomu olu?turan 3 parçac???nda birer adet kar?? parçac??? oldu?unu göstermi?ti. CERN’ de ve Brookhaven Ulusal Laboratuvar?’nda yap?lan döteryum deneyleri ba?ar?yla sonuçland? ve kar?? çekirde?i elde etmeyi ba?ard?lar.
1990’lara gelindi?inde ise bilim adamlar?n?n kafas?nda tek bir soru i?areti vard?; kar?? çekirdekten nas?l kar?? madde üreteceklerdi. CERN bunun cevab?n? bulabilmek için kendisine Dü?ük Enerji Kar?? Proton Çemberi (LEAR) ad?nda çok özel ve dünya’da bir e?i daha olmayan bir makine yapt?. Bu makinenin icad?ndan sonra fizikçiler kar?? parçac?klar? kullanarak kar?? madde olu?turmak için deneylere ba?lad?lar. 1995’in sonlar?na gelindi?inde CERN ilk kar?? atomlar? elde etmeyi ba?arm??t?. 9 kar?? atom üretilmesine ra?men hakk?nda ç?kan haberler dünyay? yeni bir heyecana sürüklemi?ti. Fakat üretilen kar?? hidrojenin normal bir hidrojen gibi mi davranaca??n? ö?renmek için CERN Kar?? Proton Yava?lat?c?s? ad?nda yeni bir makine icat etti.