Karpuzun Faydaları Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Karpuz yüksek miktarda su içerdi?i ve buna ba?l? olarak s?k tuvalete gidilmesini ve vücuttan at?k maddelerin daha s?k at?lmas?n? sa?lar. Bir nevi karpuz hazm? güçlendirir sindirimi kolayla?t?r?r. Ayr?ca karpuzun vücut içinde hazm? kolayd?r. Vücutta temizleyici bir özellik ta??r. E?er haz?ms?zl?k sorununuz varda 1-2 dilim karpuz size yard?mc? olabilmektedir.
Vücut için bu kadar önemli olan karpuzun, vücuda olumlu yönde etki edebilmesi için do?ru tüketilmesi gerekmektedir. E?er karpuz, yemeklerden önce tüketilirse vücut aç?s?ndan çok daha iyi sonuçlar al?n?r. Yaz aylar?nda karpuzu bolca tüketmek, meshane ve böbreklerdeki ta?lar?n ve kumlar?n dökülmesi konusunda büyük yarar sa?lar. Karpuzun içsel faydalar? kadar, d??salda birçok faydas? bulunmaktad?r. Antioksidan özelli?i sayesinde yap?c?d?r. Bu nedenle cilde çok iyi gelir. Karpuz suyunu cildinize uygulamak cildi rahatlat?r ve gev?etir. Karpuzu hem tüketip, hemde cilde uygulamak cilt renginin aç?lmas?na yeni hücreleri uyar?c? özelli?inden dolay? ya?lanman?n gecikmesine neden olur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.