Karındeşen Jack Kimdir?

0
51

4390_zko_teardrop-300x197Daha sonraki ara?t?rmalara göre, en az 5 en fazla 18 hayat kad?n? cesedine rastlanm??t?r. Yaln?z be? hayat kan?n?n ayn? seri katil taraf?ndan öldürüldü?ü oynaylanm?? ve kesinle?mi?tir. Polise yazd??? bir mektupta kedidini kar?nde?en jack olarak tan?tm??t?r. Kar?nde?en Jack yakla??k 20 hayat kad?n? öldürdü?ü dü?ünülmektedir. Cinayet dosyas?, cinayetlerden 2 y?l sonra kapanm??, fakat baz? bilim adamlar? ve dedektifler modern teknoloji sayesinde cinayeti k?smende olsa ayd?nlatm??lar ve bugüne kadar ellerindeki tek fiziki kan?t, kurbanlardan birine ait oldu?u söylenen ?al ile çal??malar?n? sürdürmü?lerdir.Kar?nde?en Jack lakabl? vah?i seri katil, tarihde vah?i cinayetleri ile yerini alm??t?r. Kar?nde?en Jack 1888 y?l?nda cinayetlere ba?lam?? olup, 1898 y?l?na kadar cinayetlerini büyük bir titizlikle i?lemi?tir. Ara?t?rmalara göre, Kar?nde?en Jack lakapl? seri katil, Cinayetlerindeki titizli?in anatomi bilgisi olan ki?i veya ki?iler taraf?ndan yap?ld??? tespit edilmi?tir. ??lenen korkunç cinayetlerin benzerli?i ve farkl? yerlerde i?lenmesi, polisi art?k çaresiz b?rakm??t?.
Kar?nde?en Jack’in cinayetlerini vah?ice i?liyordu, öncelikli olarak kurbanlar?n? bo?azlayarak etkisiz hale getirip, daha sonra kulaklar?n? kesmektedir. Kar?nde?en Jack, hayat kad?nlar?na kar?? dü?manl???n?, i?ledi?i cinayetler aç?klamaktad?r. Kurbanlar?nda, karn? ve cinsel organlar? de?ilmi?, baz? rganlar? ise al?nm??t?r. Kar?nde?en, kurbanlar?n? karn? de?ilmi? ve bacaklar? aç?k bir ?ekilde b?rakmaktad?r. Yöntemleri vah?ice olmas?na kar??n, günümüzde bir çok korku filmi kar?nde?en jack lakabl? vah?i seri katilden esinlenmi?tir.

Kar?nde?en Jack’in polise yazd??? mektup;