Karıncaların Hayatı ve Muhteşem Yaşam Şekilleri

0
66

4390_zko_teardrop-300x197Kar?ncalar dünya üzerinde hemen hemen her bölgede bulunmaktad?r. Bunun nedeni vücut yap?lar?n?n her türlü ekosisteme uygun olmas?d?r. Antartika ile birlikte baz? canl? türlerinin az bulundu?u bölgelerde kar?ncalar?n kendine özgü türleri bulunmaktad?r. Kar?ncalar?n dirsekli bir yap?s? vard?r. Ayr?ca ba? k?sm?nda antenleri bulunmaktad?r.Bu özellikleri sayesinde di?er böcek türlerinde daha kolay bir ?ekilde ay?rt edilebilmektedir.Dünyan?n en çal??kan canl?lar?ndan biridir.Kar?nca kolonilerinden biraz bahsedecek olursak;
Koloniler aras?nda belli bir görev da??l?m? bulunmaktad?r. Kolonilerin baz?lar? tar?mla u?ra??rken, baz?lar? ise hayvanlarla ilgilenip onlar? yeti?tirebilmektedir. Bu ve benzeri ?ekilde koloniler aras?nda i? bölümü yap?lmaktad?r.Bu yap?lan i? bölümüyle birlikte kar?ncalarda uzmanla?ma artmaktad?r. Yani k?sa bir süre sonra belli bir alanda uzmanla?m?? kar?nca topluluklar? ortaya ç?kmaktad?r.
Kar?ncalar kendileri için ideal olan bu sistemi milyonlarca y?l öncesinden bulmu?lard?r. Bu sistemde kar?ncalar aras? rekabet diye bir ?ey yoktur. Herkes uzmanla?t??? i?ini en iyi bir ?ekilde yerine getirmektedir. Kolonilerin milyonlarca üyesi bulunabilmektedir. Buna ra?men sosyal düzenlerinde herhangi bir aksakl?k olmamaktad?r. Koloniler aras? dayan??mayla birlikte herkes bu sistemden faydalanmaktad?r. Kar?ncalar?n bu sistemini bir çok bilim adam? , filozof incelemi? ancak insanlara uyarlayamam??t?r. Çünkü insanlar ki?isel ç?kar?, örgüt ç?kar?ndan üstün tutmu?tur.Bu ?ekilde oldu?u için sosyo-ekonomik birliktelikler kal?c? bir huzur getirmemi?tir.
Bu koloni ?eklinde meydana gelen örgütlenmenin nas?l meydana getirildi?i insanlar taraf?ndan yüzy?llarca ara?t?r?lm??t?r. Kar?ncalar bundan 80 milyon y?l önce bir yaban ar?s? türünden meydana gelmi?lerdir. Meydana geldikten yakla??k 15 milyon y?l sonra kendi aralar?nda birliktelik ve örgütlenme hareketini ba?latm??lard?r. Bu sosyalle?me süreci tamamen kar?ncalar?n kendi istekleriyle geli?mi?tir.
Evrimcilerin Kar?ncalara Bak?? Aç?s?
Bilindi?i gibi kar?ncalar sosyal varl?klard?r. Evrimciler kar?ncalar?n örgütlenmi? olmas?na anlam verememektedir. Birbirleriyle dayan??ma içinde olan kar?ncalar evrim teorisinde hayretle kar??lanmaktad?r. Çünkü evrimcilere göre; canl?lar hayatlar?n? devam ettirmek için birbirleriyle mücadele içindedirler. Her birey sadece kendisi ve yavrular?n? dü?ünür.Di?er canl?larla ise mücadele içinde bulunarak ya?am sava?? verir. ??te bu aç?klama kar?ncalar?n ya?ay?? tarz?na tamamen ayk?r? dü?mektedir.Bu yüzden evrimciler  kar?ncalar? aç?klamada yetersiz kalm??t?r.