Karikatür Nedir? Türkiye’de Karikatürün Gelişimi ve Tarihçesi

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Çok eski tarihlerde karikatür var m?yd?? Elbette bu sorunun cevab? olumlu ancak karikatür bir meslek kolu haline nas?l geldi ya da nas?l bu kadar ön plana ç?kt? derseniz dergi ve zaman zaman gazetelerde öne sürülmesiyle karikatür art?k gizli kapakl? de?il daha aktif rol almaya ba?lam??t?r.William Hogarth 18. yy’da siyasi karikatürleriyle önem kazanm?? ve yüzünü göstermi?tir destek ald??? elbet olmu? ancak daha çok bask? ve uyar?lar onun önünü kesmi?tir.Charles Philippon…Frans?z ressam bir ilki gerçekle?tirmi? diyebiliriz.
La Caricature isimli gazeteyi ç?kararak karikatürlerin burada sergilenmesini sa?lam??t?r. Bu noktadan sonra karikatür anlam kazanmaya ba?lam?? ve daha da önemsenmi?tir. Elbette engellemeler,uyar?lar,sansürler karikatürün önüne geçmeye çal??m??t?r ancak bir noktadan sonra bu krizin önüne geçilmi?tir.
Cumhuriyet’in kurulmas?yla birlikte Cemal Nadir Güler ve Ramiz Gökçe karikatürümüzün 2 önemli ismi olarak yola koyulmu?lard?r.bunun yan? s?ra Yusuf Ziya Ortaç’?n ”Akbaba” isimli dergisi de o dönemin parlayan y?ld?zlar?ndan bir tanesidir.2. Dünya Sava?? sonras? özgürlüklerin önünün aç?lmas? ve çok partili hayat bu da mizah? bizler ad?na geli?tirmi? çünkü karikatüristler daha rahat çal??maya ba?lam?? ve ortam da buna uygun hale gelmi?ti.
Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’in birlikte ç?kartt??? Marko Pa?a o dönemin en önemli mizah dergisi olmay? ba?arm??t?r.Bu dönemde mizah?n kulvar? ve ilgi alan? da dönem içinde ya?anan olaylar nedeniyle farkl?l?k göstermi?tir. 1950 döneminde mizahta yeni bir aray?? ve farkl? bir boyut ortaya ç?km??t?r. Ön plana ç?kan eserler yaz? ve söze gerek duymayan çizgisel karikatür bunu sa?layan isimlerden baz?lar?:Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Ali Ulvi Ersoy, Eflatun Nuri Koç, Selma Emiro?lu, Semih Balc?o?lu, Suat Yalaz, Yalç?n Çetin ve O?uz Aral’d?r…
70′li y?llarda az önce de bahsetti?im isimler aras?nda olan O?uz Aral, o me?hur G?rg?r dergisi ile birçok karikatüristi bünyesinde çal??t?rm?? ve onlar?n yolunu açm??t?r.