Karga ve Muhteşem Zekası

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Kargalar inan?lmaz bir ?ekilde araç-gereç kullanabilmektedir. Kendi aralar?nda ?akala?makta ve farkl? gruplardan kargalarla özel bir dille konu?abilmektedir. Yani yüzüne bakmaya bile erindi?imiz karga hayvanlar aleminde zekas?yla me?hur olmu? durumdad?r.Kargalara Yap?lan Deney
Oxford Üniversitesinde kargalar?n araç-gereç kullanabilme kabiliyetleri üzerinde ara?t?rma yap?lm??t?r. Yap?lan deneyi anlatacak olursak;
?nce uzun bir tüpün içine yiyecek konulmu?tur. Kargan?n yiyece?i nas?l alaca?? gözlenmi?tir.Kara karga ortama konulan düz bir teli görmü? ve onun ucunu çengel ?ekline getirmi?tir. Sonras?nda bu teli borunun içine yerle?tirerek gayet kolay bir ?ekilde yiyece?i alm??t?r.Daha önce bu deney birçok hayvana uygulanm??t?r. Ba?ka hiçbir hayvan bunu yapmay? akl?na getirememi?tir. Toplamda araç-gereç kullan?m?nda ustala?m?? 45 karga türü bulunmaktad?r. Bu kargalar yarat?c? zekaya sahiptirler. Do?adaki maddeleri kendi gereksinimlerini kar??layacak biçimde kullanabilmektedir.
Hayvanlar?n ö?renme yeteneklerini etkileyen 3 önemli unsur bulunmaktad?r.
Bunlar;
* Kal?t?msal olarak aktar?lan bilgiler
* Bireysel edindi?i bilgiler
* Sosyal çevre arac?l???yla edindi?i bilgiler
Kargalar bu üç unsuru en iyi biçimde kullanmakta ve geli?tirmektedir.