Karbonatın Mucizevi Faydaları

0
12

4390_zko_teardrop-300x197Ço?u ki?i, karbonat? sadece hamur i?i yap?m?nda kullan?ld???n? dü?ünmektedir. Fakat bu besinin birçok yarar? bulunmaktad?r. Kozmetikten tutunda sa?l??a kadar birçok yararl? etkisi olan ürün, suda çabuk çözülme özelli?ine sahip oldu?undan hemen hemen her sektörde kullan?lmaktad?r. Do?all?ktan yana olanlar için çok özel bir ürün olan karbonat, birçok bölümlere ayr?lmaktad?r. Maden, kimya gibi birçok alanda kullan?lan çe?itleri vard?r. Sodyum, magnezyum, kalsiyum, amonyum, baryum çe?itlerinden olu?an karbonat?n, genel ad? Karbonik bazik tuzudur. Karbonik asit bazlardan olu?an karbonat, tuzlar?n ortak ad?n? olu?turmaktad?r. Bu ürün, kimyasal maddelerden olu?mu? olsa da ço?u içeriklerden daha do?al ve zarars?zd?r. Herhangi bir alerjik reaksiyonu olan ki?ileri olumsuz etkileyebilmektedir.
Özellikle yaz aylar?nda i?kence haline gelen terleme sorununa deva olan karbonat, do?al yollardan terleme fonksiyonunu aza indirmektedir. A??r? terleme problemi ya?ayan ki?ilerin kullanabilece?i ürün, ucuz olmas? ile de çok cazip bir seçenektir. Kokuyu ve terlemeyi engelleyen bu do?al yöntem, ayn? zamanda cildinizin daha yumu?ak ve pürüzsüz olmas?n? sa?lamaktad?r. Karbonat? ve bir miktar sirke bile?enini kar??t?r?p krem ?ekline getiriniz ve banyo ç?k??? bu kar???m? koltuk alt?na ya da en çok terleme yapan bölgelere hafif bir ?ekilde masaj yaparak uygulay?n?z. Bu kar???m?n etkisi birkaç gün sürecektir. Ve deodorant kullanmak zorunda kalmayacaks?n?z. Cildinizin pürüzsüz olmas?n? ve nem kazanmas? için karbonat ve su kar???m?m ile yüzünüze masaj yap?n?z. Yumu?ak ve parlak bir cilde sahip olacaks?n?z. Burada dikkat edece?iniz en önemli husus, yüzünüzü çok iyi durulaman?z’d?r.
Temizlik içinde etkili yararlar? bulunan karbonat, zor gibi görünen i?leriniz çok k?sa sürede halletmenize yard?mc? oluyor. Özellikle ev han?mlar?n?n tasarruf yapmas?n? sa?layacak ürün, deterjan kullan?m?n? yar? yar?ya indirecektir. Çama??rlar?n?z?n daha iyi dezenfekte etmeye yarayan karbonat, ayn? zamanda kimyasal çözeltilerden ar?nd?rmas?na yard?mc? olacakt?r. Çama??rlar?n?z? deterjan ve bir miktar karbonat ekleyerek y?kayabilirsiniz. Gümü? olan e?yalar?n?z? parlatmak için su ve karbonat kar???m?n? kullanabilirsiniz. Ayn? ?ekilde porselen ya da kararan mutfak e?yalar?n?z için de kullanabilirsiniz. Fakat bu e?yalar için limon ile kar???m yapman?z gerekecektir.
Paslanmay? önleme için ise yine bu ürünü kullanabilirsiniz. Mutfak tezgahlar?n?, zeminleri, lavobalar?, fayanslar?, bu ürün ile ovalay?p daha temiz ve hijyenik bir ortam yaratabilirsiniz. Temizlenmesi zor olan ya? ve meyve sular?n? çok rahat karbonat ile temizleyebilirsiniz. Ya? ya da meyve suyu dökülen bölgeye karbonat dökünüz ve biraz bekleyiniz bu olumsuz faktörlerin kayboldu?una ?ahit olacaks?n?z. T?kanan giderleriniz açmak için 2 litre kaynar su ve karbonat? kar??t?r?p giderlere dökerseniz, çok çabuk aç?ld???n? göreceksiniz.