Karaciğerin Yapısı, Önemi ve Karaciğere Bağlı Hastalıklar

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Karaci?er omurgal?lar ve baz? hayvanlar için hayati fonksiyona sahiptir. Karaci?er yoklu?unda ya da i?levindeki aksamlarda canl?lar büyük s?k?nt? çekmektedir. Karaci?erin yoklu?u ya da i?levini yerine getirememesi durumunda diyaliz aletleriyle k?sa süre i?levi yerine getirilebilmektedir. Ancak uzun sürelik aksamalarda tedavisi mümkün de?ildir. Karaci?erin mükemmel bir i?leyi?i vard?r. Karaci?er ayn? anda bir çok i?lemi aksatmadan ve do?ru bir ?ekilde yerine getirebilmektedir.Karaci?erin insan vücudunda meydana getirdi?i yüzlerce görev vard?r. Bunlardan baz?lar?n? sayacak olursak;
– Alm?? oldu?umuz besinleri vücut taraf?ndan kullan?labilir hale getirmek
– Sindirim sisteminden gelen kan içindeki molekülleri parçalayarak kullan?labilir ve vücut içinde saklanabilir moleküller haline getirmek
– Sindirim sisteminden gelen faydal? molekülleri kan yoluyla di?er hücrelere göndermek
– Faydas?z molekülleri böbreklere yollamak.(Böbreklere yollanan faydas?z moleküller böbrekler yard?m?yla süzülerek üre halinde vücudumuzdan ç?kmaktad?r.)
– Ya?,protein ve ?eker metobolizmas?n? düzenlemek
– Vücudun ?s?s?n? ayarlamak
– Vücudun ihtiyac? olan su ve vitaminleri yapmak vb.
Karaci?erin ana görevi kan yoluyla al?nm?? besin maddelerini i?lemektir. Karaci?erin yap?s? süngere benzemektedir. Vücutta var olan kan?n yakla??k olarak 1 kilogram? her zaman karaci?er taraf?ndan emilmi? bir vaziyettedir. Buna ra?men karaci?er bulundu?u konumdan dolay?  di?er organlara zarar vermemektedir.
Karaci?erin ?lginç Yap?s?
K?lcal damarlar vücudumuzda hayati önem ta??maktad?r. Çünkü kan?m?z? vücut içinde gerekli olan yerlere ta??maktad?r. Karaci?erde de k?lcal damar çeperleri bulunmaktad?r. Ancak normal k?lcal damarlara göre biraz daha de?i?ik bir yap?ya sahiptir.Karaci?er k?lcallar? koruyucu tabaka olan bazal tabakaya sahip de?ildir. Bu asl?nda bir eksiklik de?ildir.Çünkü bazal tabakas? olmad??? için damarlardan gelen kan karaci?er taraf?ndan emilmekte ve burada i?lenerek vücuda daha h?zl? bir ?ekilde iletilmektedir. Bu durum karaci?eri daha geçirgen bir hale getirmektedir.
Karaci?erin Çok Fonksiyonlu Hücresi: Hepatosit
Karaci?erin her bölümünde yüzlerde hepatosit bulunmaktad?r. Hepatosit karaci?er hücresidir. Bu hepatositler karaci?erimizin kimyasal i?çileridir. Ham besinleri almakta ve vücudumuzun ihtiyaç duydu?u maddeler çevirmektedir. Zehirli olan besinleri ay?klamakta ve vücudumuz için tehlikesiz bir hale getirmektedir. Vücudun ileride ihtiyaç duyaca?? maddeleri depolamaktad?r. Ve zaman? geldi?inde depolad??? bu maddelerin vücuda iletimi sa?lanmaktad?r.