Karabaş Otu Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Karaba? otu, kötü kokusuna ra?men gayet faydal? bir bitkidir. Baz? bölgesel a?r?lar? (bel a?r?s?, bacak a?r?s? gibi) geçirmede etkilidir. Damar sertli?inde faydal?d?r ve kalbe çok yararl?d?r. Ayr?ca balgam sökücü özelli?ide bulunur. Sara ve beyin hastal?klar?nda da karaba? otu kullan?l?r. Karaba? otu çay yapar gibi demlendirilerek içilebilir. Kanserle mücadele konusundada karaba? otu en ba? bitkilerden gelmektedir. Fakat hamilelerin kullanmas? önerilmez. Çünkü a??r? kullan?m?nda mide buland?r?r ve kusmaya neden olabilir.Karaba? otunun di?er faydalar?ndan biri ise; idrar söktürücü özelli?i olmas?d?r. Ayr?ca egzamaya iyi gelmektedir. Sinirsel ba? a?r?lar?na faydas? vard?r. Yüksek tansiyon için birebirdir. Karaba? otunun iç rahats?zl?klara etkisi oldu?u kadar ruhsal ve sinirsel hastal?klara da büyük etkisi bulunmaktad?r. ?ç huzursuzlu?u, sinir ve stresi giderir. Hatta demlenen çay? pamuk yard?m?yla al?n bölgenize hafif bir ?ekilde uygulayabilirsiniz. Kendinizi yorgun hissetti?iniz zaman ise bir bardak karaba? otu çay? yorgunlu?un azalmas?na yard?mc? olmaktad?r. Hemen hemen her bitkinin vücuda ve cilde faydas? bulunmaktad?r. Fakat bu bitkilerin do?ru kullan?lmas? do?ru dozda al?nmas? takdirde en iyi sonuç al?nabilir. Bu nedenle bu bitkileri ald???m?z aktar ma?azalar?ndan kullan?m? hakk?nda bilgi almal?, düzenli kullanmal?y?z.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.