Kara Mayını Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Uluslararas? Tek-Dünya Vakf?’na göre yakla??k 70 ülkede 100 milyonu a?k?n patlamam?? kara may?n? bulunuyor. Uluslararas? May?n Örgütü’yse daha korkutucu bir geçekle kar??m?za çak?yor: 2007 y?l? sonu itibariyle türkiye topraklar?nda patlamam?? may?n say?s? 982.277! Bunlar?n 3’te 2’si Suriye s?n?r?nda bulunuyor.Kara may?nlar?; dü?man ordular?n?, bir bölgeden geçerken yava?latmak amac?yla kullan?lmaktad?r. Topra??n hemen alt?nda ya da üzerine, elle ya da mekanik araçlarla kolayca yerle?tirilebilir. Hatta uçak, a??r toplar ve helikopterle de yerle?tirilebilen türleri mevcut. Maliyeti dü?ük yap?m? kolay, etkisi büyük may?nlar?n 400 çe?idi oldu?u san?l?yor. Ayr?ca bir kara may?n? d?? etkilerden herhangi bir çizik bile almadan en az 75 y?l boyunca patlamaya haz?r olarak bekler. Onlar? tehlikeli yapan da zaten bu özellikleri. Genel olarak iki gruba ayr?l?yorlar. Anti-Tank(AT) ve Anti-Personel(AP) dünyan?n kurtulmaya çal??t??? may?nlar AP may?nlar?. Çünkü AP may?nlar? piyadelerin yönünü de?i?tirmek, onlar? yaralamak, geri püskürtmek ve orduya asker kayb? ya?atmak için kullan?l?yorlar.
Tasar?m?nda, bir insan?n a??rl??? ba?ta olmak üzere fiziksel olarak yap?labilecektüm hareketler gözleniyor. Yap?m?nda bir çok farkl? patlay?c? bulunabiliyor. Ayr?ca AP may?nlar?n? tetikleyen bir çok da yöntem var. Üzerine bas?larak, tuzak ipiyle, uzaktan kumandayla…
Bas?nç tesirli may?nlar, üzerindeki 5-6 kiloluk bir bas?nçla patlamak için yap?lm??t?r. Yani bir insan?n kolayca patlatabilece?i türden may?nlard?r. E?itimsiz ki?iler, hatta bazen e?itimli ki?iler de, e?er bu may?n toprak alt?na gizlenmi?se bunlar? göremez ve farkettikten sonra da çok geç olabilir. Bu türden bir may?n?n verebilece?i en masum hasarsa bas?lan baca??n kopmas? veya parçalanmas?d?r.
Parça tesirli may?nlar, içindeki ?arapnel parçalar?n? saçmak ve tek may?n?n etki alan?n? geni?letmek için yap?lm??t?r. Bir çok türü vard?r. Örne?in; ?arapnel parçalar?na yön verilmi? olan parça tesirli may?nlar. Bu tür may?nlarda saç?lacak ?arapnel parçalar?na yön verilerek etki alan? 200 metreye kadar ç?kar?labilir. Ya da ?arapnel parças? yerine bilye kullan?ld???nda, arka arkaya giden birden fazla ki?iyi s?rayla öldürebilecek güçte silahlar ç?kabiliyor ortaya.
S?çramal? may?nlar, parça tesirli may?nlarla ayn? mant?kla üretilmi?tir. Tek farklar? s?çramal?lar?n(ad?ndan da belli oldu?u gibi) s?çrayarak patlamas?d?r. Yani bu may?nlar asl?nda iki a?amada patlar. ?çi yine bilye ve keskinle?tirilmi? ?arapnel  parçalar?yla doludur. Bu may?nlar?n etki alan? dairesel olur ve hedefleri askerlerin gö?üs-ba? bölgeleridir.  Yak?n alanlarda öldürülücü?ü kesindir ve daireden uzakla?t?kça ölümler yerini yaralanmalara b?rak?r.