Kara Dut ve Faydaları

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Ba?l?ca yararlar? halsizli?e iyi gelmesi, a??r? yorgunlu?u gidermesi, antibiyotik etkisi yaparak a??z, bo?az enfeksiyonlar?n? gidermek amac? ile kullan?lmas? ve gayet sa?l?kl? bir ?ekilde iyile?tirmesi, kan? temizlemesi ve bununla birlikte anemi hastas? olan ki?ilere tedavi amac? ile kesin tavsiye edilmesi bilinen en iyi özellikleridir.Etki ?ekli güçlü olan antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz k?larak insandaki ba????kl?k sistemini onar?yor ve daha dirençli hale getiriyor. Yap?s?nda bulunan flavonoidler kalp dostu olarak görev yap?yor ve kalbi koruyor. Kara dut ya?lanmay? da geciktiriyor. dinç ve dirençli zinde bir vücudunuz olmas?n? sa?l?yor.

Kara dut kan?n yap?s?na kolayca kar??abilen yap?s? sayesinde genelde kanla ilgili hastal?klarda mucizeler ç?kar?yor. Kan?n bas?nc?n? dü?ürüyor, hepatit tedavilerinde, sindirim sistemi rahats?zl??? çekenlerde, saç dökülmesi, di? çürümesi, mide gastrit gibi pek çok hastal?klara kar?? ilaç görevi görmektedir.
Mali aç?dan gayet ucuz fakat sadece yaz mevsiminde bulabilece?imiz bu meyvenin bize sa?lad??? yararlar göz ard? edilemeyecek niteliktedir. Yaz?n bolca yenmesi ve tek mevsimde olsa sundu?u nimetlerden faydalan?lmas? tavsiye edilmektedir.