Kansızlık(Anemi) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197??te kans?zl???n belirtileri;
– Gün içerisinde halsizlik, yorgunluk ve ba? dönmesi.
– Yap?lan i?e konsentre olamama ve çabuk yorulma.
– ??tahs?zl?k.
– Cilt renginde solukluk.
– S?k s?k ü?üme hissi.
– Özellikle geli?im ça??ndaki çocuklarda alg??ama ve ö?renmede gerileme.
– Saçlarda gere?inden fazla dökülme.
– Çarp?nt?lar?n s?kla?mas?.
– Çal??ma verimlili?inin azalmas?.
– Çocuklarda daha s?k hastalanma.
– Fiziki aktivitede yava?lama.
– Geli?me ça??ndaki çocuklarda büyüme yava?la?mas?.
– Hamileler de ise dü?ük bebek riski veya ölü bebek do?urma riski artmaktad?r.Kans?zl??a neden olan faktörler;
– Beslenme al??kanl?l???n?n olmamas?ndan kaynakl? demir eksikli?i.
– Hemoroit hastalar?nda ve ayba?? hastakl?klar? neden olabilir.
– Do?u?tan gelen baz? hastal?klardan kaynaklanan bir rahats?zl?k anemi (kans?zl?k) neden olabilir.
– Bebeklere anne sütü yerine, inek sütü verilmesinden kaynakl? bir kans?zl?k olu?abilmektedir.
– Romatizma, Lösemi ve kanser hastalr?nda kans?zl??a s?kça rastlanmaktad?r.
Kans?zl?k tedavisi;
– Öncelikle kans?zl??a neden olan unsurlar tesbit edilip, ortadan kald?r?lmal?.
– Hemoroit hastal??? varsa tedavi ettirilmeli.
– Hasta düzensiz besleniyor ise, demir ve c vitamini içeren g?dalar tüketmeli.
– Hastan?n dinlenmesi için ortam haz?rlamal?.
– Temiz bulundu?u yer temiz ve havadar olmal?.
– Kan yap?c? g?dalar ile takviye yap?lmal?.
– Çay kahve gibi demir emilim gerçekle?tiren içeceklerden uzak durulmal?.
Önemli olan konu ?u ki, öncelikli olarak hastan?n doktor gözetiminde olmas? gerekmetedir, e?er hasta çok kan kaybetmi? ise kan takviyesine ihtiyaç duyulabilir. Geçmi? olsun…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.