Kansere Sebep Olan Bilmediğimiz Şeyler

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Kanser bu hastal?klar?n ba??nda gelmektedir. Kanser; hücredeki kal?t?m yap?s? ?ifresi olan DNA’lar?n hasara u?rayarak kontrolsüz bölünmesi ve insan organizmas?na ciddi hasarlar veren günümüzün en ciddi hastal?lar?ndan biridir. Kad?n ve erkeklerde görülen farkl? kanser tipleri vard?r. Kad?nlarda meme kanseri, rahim kanseri erkeklerde prostat kanseri kad?n ve erkeklerde beraber görülen mide kanseri ,lenf kanseri, ba??rsak kanseri, akci?er kanseri gibi türleri vard?r.Kanser son zamanlarda insanlar üzerindeki etkisini art?rm?? ve buna ra?men hala tam netice al?nacak bir tedavi yöntemi bulunamam??t?r. Yap?lan tedaviler ise insan vücuduna hat?r? say?l?r hasarlar b?rakmaktad?r.
Herkesin bildi?i kansere sebep olan çok fazla ?ey vard?r. Örne?in cep telefonlar?, baz istasyonlar?, organik olmayan sera ürünleri, k???n yak?lan ve etrafa yay?lan yak?t külleri ve art?klar?, su kirlili?i,zararl? güne? ???nlar? vs. Ya bilmediklerimiz ve her gün maruz kald?klar?m?z?
Evinizde otururken aç?k olan elektrik lambas? bile kansere sebep olan etkenlerden biridir. Cilt kanserine sebep oldu?u çal??malarla ispatlanm??t?r. Ama bunun için önlen almak gerekirse akl?m?za san?r?m bir ?ey gelmeyecektir.
Her gün saatlerce izledi?imiz televizyonlar?m?z, k?zarm?? ya?lar ,kulland???m?z sabun ve ?ampuanlar, giydi?imiz kalitesiz t-shirtler, kokulu nesneler, oda parfümleri, boyal? g?dalar, günlük kulland???m?z kalemlerin mürekkepleri gibi hayat?m?z?n içinde olan ve ço?umuzun bilmedi?i bu ?eylerde sa?l???m?z? tehdit edenler aras?ndad?r.