Kanser Tedavisinde Yeni Yöntem: Akıllı Bomba

0
72

4390_zko_teardrop-300x197Bu tedaviden biraz bahsedecek olursak;
”Ak?ll? bomba” yöntemiyle kanserli tümörlerin büyümesi engellenmektedir. Vücuttaki kanserli tümörleri besleyen damarlar hedef al?nmaktad?r. Bu damarlar üzerinde müdahale yap?larak bu damarlar tümörlere kan ta??yamaz duruma getirilmektedir. Kan ak??? olmayan tümörde ise büyüme durmaktad?r.Bilindi?i gibi kanserin vücudumuza bir çok zararlar? bulunmaktad?r. Hastalar?n saçlar? dökülebilmektedir. Ayr?ca ba????kl?k sistemindeki aksamalar ve mide bulant?s? gibi bir çok etkisi vard?r. Bu ak?ll? bomba kemoterapisi sayesinde bu ve benzeri olumsuzluklar?n giderilmesi amaçlanmaktad?r.
Üç çe?it ak?ll? bomba bulunmaktad?r:
1 .çe?it ak?ll? bomba da tümör hedef al?nmamaktad?r. Bunun yerine kanser hücrelerine giden damarlar t?kanmaktad?r. Bu ?ekilde kan ak??? olmayan tümör yay?lam?yor ve h?zlanmas? azal?yor. En çok kal?nba??rsak tedavisinde kullan?lmaktad?r.
2. çe?it ak?ll? bomba sa?l?kl? hücreler hiç kar??mamaktad?r. Bu ak?ll? bombalar bir virüs gibi kanserli hücrelere yerle?mektedir. Kanserli hücreler bu ?ekilde ölmeye ba?lamaktad?r. Meme kanseri tedavisinde s?kl?kla kullan?lmaktad?r.
3. çe?it ak?ll? bombalar kanserli hücreleri hedef al?r.As?l amac? bu hücrelerin büyümesini engellemektir. Tümörü ortadan kald?rmak amac? de?ildir. Hücrede bekler ve tümör büyümeye kalkarsa ona engel olur.