Kanal İstanbul: Çılgın Proje’nin Detayları Ortaya Çıktı!

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle Kanal ?stanbul’un yeri haks?z mülk ve ç?kar çat??malar?na mahal vermemek ad?na gizli tutulacak onu belirtelim. Fakat yap?lan nihai aç?klamalar do?rultusunda kuvvetle muhtemel nerede olaca??yla ilgili net bir fikir belirtebiliyoruz. Kanal?n büyük ölçüde hazine arazilerinin içinden ve Çatalca yak?n?ndan geçece?i kesinken, uzunlu?unun 45 ile 50km aras?nda olaca??n?n bilinmesiyle Terkos Gölü civar?ndan ba?layarak, Çatalca ve ard?ndan Silivri’ye kadar uzanan yani Karadenizi Marmara’ya ba?layacak 150 metre geni?li?inde bir kanal olaca??n? söyleyebiliyoruz. Proje kapsam?nda kanal?n her iki taraf?nda özel yerle?im alanlar? kurularak planl? yap?lanma ile modern bir Mini-?stanbul portresi ortaya ç?kacak.
Ba?bakan?n yo?un bir çal??ma temposuyla Cumhuriyetimizin 100. y?l?nda yani 2023 y?l? ba??nda resmen hayata geçirmek istedi?i proje halk?n nezdinde ?imdiden kabul görmü? gözüküyor. Asl?nda bu noktada pek de aksi görü? ç?kmayaca?? a?ikar, nitekim Türkiye’mizin bu ve bunun gibi büyük projelere ihtiyac? var. Temennimiz ?stanbul’u geli?tirmenin yan?nda di?er ?ehirlerimize de ayn? özenin gösterilerek gerekli at?l?mlar?n daha h?zl? biçimde yap?lmas?d?r.
Projenin Sa?layaca?? Ba?l?ca Faydalar;
Projenin etüt çal??malar?n?n 2013 sonunda bitmesi hedeflenirken, ilk kaz? i?lemine ba?lanmas?n?n da yine bu zamanlarda yani 2014 y?l? ba??nda gerçekle?tirilmesi planlan?yor.