Kan Gruplarının Oluşumu ve Özellikleri

0
22

4390_zko_teardrop-300x197ABO dizgesindeki gruplar A, B, AB VE 0 gruplar?d?r. Kimi insanlar?n alyuvarlar?ndan, kimi insanlar?n serumlar?yla kar??la?t??? zaman hücrelerin birinin ötekini çekerek kümeler olu?turur(a?lütanasyon).Bu kümele?me, k?rm?z? kan hücrelerinin üzerinde antijene kar?? serumun özel bir antikor içermesinden olu?maktad?r. ??te ABO dizgesindeki dört grup bu çal??malar?n sonucu ortaya ç?kt?.1940’da “LONDSTE?NER” ve “W?ENER MACARUS’UN” öne sürdü?ü “RHESUS” ad? verilen maymunlara yapt?klar? çal??malarda alyuvarlar?n üzerinde bir ba?ka kan grubu modeline rastlad?lar ve bu gruba RH ad?n? verdiler. Etitrositlerde rhesusdaki maddede bulunan ki?ilere RH(+), bulunmayanlara RH(-) ad? verildi. RH kat?l?mda da RH(+) genleri, RH(-) genlerinden bask?nd?r. RH insanlarda yaln?zca kan nakli için sorun olmamaktad?r. Ayr?ca e?ler aras? kan uyu?mazl??? nedeniyle bunlardan do?an çocuklar?n sar?l?k hastal???na yol açmaktad?r. Bu durum kad?n?n RH(-),erke?in RH(-) olmas? durumunda ortaya ç?kar. Tersi durumda sorun te?kil etmemektedir. Bu uyu?mazl?k ölü çocuk do?umunda yol açmaktad?r. Günümüzde do?umdan sonra antikor tedavisiyle önlenebilmektedir.
A GRUBU: Kan?n serum k?sm?ndaysa anti B antikoru bulunmaktad?r. Bir insan?n A grubu olabilmesi için ya annesinden veya babas?ndan a genlerini (AA) almal?d?r. Ya da A ötekinden 0 geni almal?d?r (A0).
B GRUBU: Bu grubu ta??yan bir ki?i alyuvar?nda B antijeninde A antikoru bulunmaktad?r. Bu ki?ide ise anne be babadan B genleri (BB) ya da birinden B ötekinden 0 genleri almal?d?r (B0).
AB GRUBU: Alyuvarlar?nda hem A hem de B antijeni bulunurken serumunda A ve B antikoru bulunmaz. Bu özelli?i nedeniyle “GENEL ALICI” ad? verilmektedir.AB0 gruplar?n?n hepsinden kan alabilir. AB in ortaya ç?k??? tek olas?l?kt?r. Bunun için ebeveynlerden birinden A ötekinden B genleri al?nmal?d?r. Bu özelli?i nedeniyle 0 grubuyla benzerlik göstermektedir. AB deki çifte bask?nl?klardan (kodominantl?k) tan kaynaklan?r.