Kamburluk Nedir? Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Vücudumuzun görüntüsünü ilgilendiren en önemli ?ikayetlerden biri olan kamburlu?u ele alaca??z. Kamburluk do?u?tan de?ilse, yani zamanla ortaya ç?km?? bir problemse, bunun nedenleri ve düzelmesi için yap?lacak harektleri vard?r.
Kamburluk olan, kambur duru? ve yürüyen ki?i daha çok yorulur. Kendisi pek hissetmez ama d??ardan bak?ld???nda pek ho? olmayan bir duru? sergiler. Kamburlu?un sebeplerinin ba??nda bel kaslar?n?n güçsüz olmas? gelir. Bel kaslar?n?n yan?s?ra, çal??ma ?eklimizden ve duru?umuzdanda olabilir. ?? yerinde çal??t???m?z masan?n gö?üs hizas?ndan çok a?a??da olmas?, sandalye veya koltu?un yüksek olmas? ve oturdu?umuz yerin bel ortopedisine uygun yap?lmam?? olmas?ndan kaynaklanabilir.
Kamburluk ?ikayetleri için öncellikle sorunun neden kaynakland???n? bulmak ve buna kar?? önlemler almak gerekmektedir. Kamburluk bel kaslar?n? zay?f olmas?ndan kaynakl? ise ters mekik çekerek bel kaslar?m?z? çal??t?rabiliriz. Ters mekik çekme k?sm?n? beli yorana kadar 45 saniye arayla 3 periyot halinde yapmam?z o gün için yeterli olacakt?r.
Kamburluk oturdu?umuz sandalye koltuk vb. gibi nedenlerden olu?mu?sa buna önlem alarak azalt?r ve zamanla dik bir duru?a sahip olabiliriz.