Kalıtım ve İnsan

0
34

4390_zko_teardrop-300x197DNA, kal?tsal özelliklerin ?ifrelendi?i nükleik asit molekülüdür. RNA, DNA üzerindeki ?ifrenin proteinlere aktar?lmas?nda görev alan mRNA, ribozomlar?n yap?s?na giren rRNA ve proteinlerin yap? ta?? olan aminoasitleri ta??yan tRNA olmak üzere üç de?i?ik yap?da bulunan nükleik asit molekülüdür. Gen ise kal?t?m?n i?levsel birimidir. Kromozom, DNA ve protein moleküllerinin birbiri üzerine sar?larak ve yo?unla?arak olu?turduklar? genleri ta??yan kal?t?m birimidir. Fenotip ve Genotip kavramlar? ise insan?n iç ve d?? yap?s? ile ilgili bilgiler verir. Bölünme çe?itleri ise Mayoz ve Mitoz bölünmedir ve bunlar ba?l? ba??na bir konudur.Çok hücreli diploit (2n) canl?lar, ya?ama tek hücreli, döllenmi? yumurta ya da zigot ile ba?lar. Zigotun ve zigottan olu?an hücrelerin mitoz bölünmesi, organizman?n geli?imi ve büyümesinin temelidir. Buna ek olarak, belirli protein yap?l? hormonlar?n üretiminde rol almas?yla, genler geli?me ve büyümede çok önemli bir yere oturmu?lard?r. Bu hormonlara örnek olarak, insülin verilebilir.
Geli?me ek olarak insan davran???nda da gen etkisi ifade edebilmektedir. ?nsan davran?? bozukluklar?ndan ?izofreni ve manik depresif hastal?klar çal??malara konu olmu?tur. ?kiz, normal ve evlatl?k olan ki?ilerle yap?lan çal??malar, manik depresyonun genetik bir bile?ene sahip oldu?u fikrini desteklemektedir. Yine Down sendromu gibi davran?? bozuklu?u sergilenen bir durum do?rudan 21. kromozomla ilgilidir.
Tek ya da çift yumurta ikizlerinde ?izofreniye uyum ya da yatk?nl?k özelli?i baz? çal??malara konu olmu?tur. Çal??malar?n ço?unda, tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre ?izofreni olma olas?l??? daha yüksek bulunmu?tur.