Kakao ve Kakao Yağının Faydaları

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Kakao ya??n?n içerisinde E vitamini bulunur. Bu sayede cildi besler, cildin nemini kaybetmesini engeller. Cildin sahip oldu?u nem dengesini koruyarak yumu?ak bir cilde sahip olman?z? sa?lar. Yine içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmad???ndan dolay? cildi tahri? etmez ve yan etkilere de neden olmaz. Özellikle güne? sonras? nemini kaybeden ve kuruyan cildin tedavisinde kullan?lan kakao ya?? oldukça faydal? bir ya?d?r.
Ameliyat sonras? olu?an yaralardan tutun kesik karalar?na ve hatta yan?klara kadar uygulanabilmektedir. ?yile?me sürecinde olu?an ka??nt?lar? da azalt?r ve o bölgeyi yumu?atarak neden oldu?u a?r?lar? minimum seviyeye indirir.
Hamilelik döneminde cildin gerilmesiyle olu?an çatlaklara da faydal?d?r. Hamile bayanlar gebelik sürecinde kimyasal maddeler içeren ürünler kullanmak istemediklerinden dolay? kullan?labilecek en do?al bir yöntemdir. Bu sayede ciltte olu?an çatlaklar?n olu?umu en aza indirilmi? olur. Ayr?ca dudaklar da hava ko?ullar?na ve hastal?klara ba?l? olarak çatlayabilir. Genelde rüzgar, a??r? so?uk veya a??r? s?cak ve kuru hava dudaklar?n?n çatlamas?na neden olabiliyor. Dudaklar?n?zdaki çatlaklar? engellemek ve onlara kaybettikleri nemi tekrar kazand?rmak için az miktar kakao ya??n? dudaklar?n?za sürebilirsiniz.
Bronzla?mak için de faydal? olan bu ya?, kullan?lan güne? kremlerinin bir ço?unda mevcuttur. Ayr?ca güne?in zararl? etkilerini azalt?r ve sa?l?kl? bir bronzluk sa?lar. Yaln?z sadece kakao ya??na güvenilerek güne?e ç?k?lmamal?d?r, mutlaka güne?e ç?kmadan önce koruyucu güne? kremi kullanmal?s?n?z.