Kahvenin Tarihçesi ve Hayatımızdaki Yeri

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Eskiden Habe?istan olarak bilinen Etiyopya Arabistan ile sava? yapm??t?r. Arabistan’? i?gal ettiklerinde bu bitkiyi Arabistan’?n da?l?k bölgelerine ekilmi?tir. Kahve buralardan dünyaya yay?lm??t?r.Ancak kahvenin Türk kahvesi terimin Yemen den gelmektedir. 1250 y?llar?ndan itibaren Yemende kahve ekilmi?tir. Kahveyi tüm dünyada yayg?nla?t?ran ki?i ise Kanuni Sultan Süleymand?r. Kanuni zaman?nda kahve Anadolu üzerinden dünyan?n dört bir yan?na yay?lm??t?r.
Kahve Türkiye gibi ülkelerde çaydan sonra en çok tüketilen alkolsüz üründür. Genellikle ?l?man bölgelerde tüketim fazlad?r. Kahve a?açlar?n?n boyu ortalama 5 ile 7 metre aras?nda de?i?mektedir. Kahve genel olarak o?lak ve yengeç dönencesi aras?nda bölgelerinde tropikal bölgelerde üretilmektedir.
Kahvenin birçok türü bulunmaktad?r.Bunlardan en eskisi ise arabica olarak bilinen kahve türüdür. Bu kahve türü da?l?k alanlarda yeti?mektedir. Ortalama 1500 metre yükseklikte yeti?en kahve a?açlar? yakla??k 5 kilogram meyve vermektedir.Ögütülmü? haliyle 1 kilogram kahve çekirde?i elde edilir. Dünya kahve üretiminin büyük bir bölümünü arabica olu?turmaktad?r. Yakla??k  % 70 olan bu oran iklim ?artlar?na göre de?i?iklik gösterebilmektedir.Bu kahve türü çok yükseklerde yeti?ti?inden dolay? don olaylar?na kar?? korunmal?d?r. Di?er kahve türlerine göre daha pahal?d?r. Kahve ?slak ve kuru olmak üzere 2 ?ekilde görülmektedir.  Arabica kahveleri genellikle daha pahal? olan ?slak i?lemden geçirilmektedir.
Kahve ve Ya?am?m?zdaki Önemi
Kahve asl?nda ekonomiyi biraz olumsuz etkilemektedir. Kahvehanelerin ç?k?? nedeni kahvelerdir. Özellikle islam aleminde kahve üretiminin ço?almas?yla birlikte kahvehanelerde ço?alm??t?r. ?nsanlar?n toplanma yeri olan kahvehanelerde ki?iler ço?u zaman vakit öldürmektedir. Bu kahvehanelerde oynanan oyunlar ise yine kahvehaneler sayesinde yayg?nla?m??t?r.