Kafes Kuşları ve Bakımları

0
29

4390_zko_teardrop-300x1971) Cennet Papa?an?:
Yavru ald???n?zda sizinle konu?abilecek ve tuvalet e?itimine kadar her ?ekilde e?itebilece?iniz bir tür. Hayvanseverler bu papa?an türünü renginden dolay? tercih etmektedir. Çok çe?itli ve tatl? renklere sahip olan bu papa?anlar az önce de belirtti?im gibi yavru iken ald???n?zda e?itim konusunda sizleri ?a??rtmay? çok kolay ba?ar?rlar. Bu tür sürüler halinde ya?amaktad?r bu yüzden bir kafeste mutlaka kendine bir arkada? ister. Genelde bu tür için konu?maz derler ancak dedi?im gibi üzerine dü?er ve ilgilenirseniz ve özellikler elle beslemeye al??t?r?rsan?z sizinle konu?acakt?r. Kafes bak?m? ise günlük yap?lmal?d?r çünkü bu tür temizlik konusunda çok hassas ve titizdir her an mikrop kap?p hastalanabilir.2) Kanarya:
Güzel rengi ve ötücü bir tür olmas? nedeniyle tercih edilen ku? türleri aras?nda en fazla ra?bet gören ku? türüdür. Beslenme ve bak?m konusunda özen gösterilmesi gereken bir türdür di?er ku?lara nazaran. Kafesleri mutlaka daha geni? olmal? ve bu sayede daha fazla alanda hareket edebilmeli ve geli?imini rahat tamamlayabilmeli. Sonbahar aylar?nda dam?zl?klar?n ayr?m? yap?lmal?d?r e?er ki bir di?i ve bir erkek kanaryaya sahipseniz bu nokta çok önemli çünkü yavrular?n? yiyebilirler. Do?umdan sonra erkek ve di?i yan yana getirilmemeli, bunun için en az 10-15 gün beklemelisiniz. Di?iyi çok fazla yorman?z onun için zararl? olacakt?r. Kanaryalar,ötücü ku?lar oldu?u için kalitesiz yem kullanman?z tavsiye edilmez.
3) Muhabbet Ku?lar?:
En çok tercih edilen türlerden bir tanesi.Tek cins bir ku? tercih ederseniz e?er, sizinle oynar ve muhabbet eder. Dikkat etmeniz gereken nokta 1 erkek 1 di?i besliyorsan?z e?er onlarla kurdu?unuz ileti?im. Sizinle ilgilenmeyebilirler ya da siz erkekle ilgilenirken di?i buna k?zabilir ya da onu payla?mak istemeyebilir, bu yüzden ikisi ile de ayr? ayr? ilgilenmeniz gereklidir. Kafes bak?mlar?n? 2-3 günde bir yapman?z önerilir. Do?um an? yakla?t???nda di?iyi ayr? bir kafese alman?z önemlidir,yavrular?n? yiyebilir ve bu dönemde di?i agresif olur bu yüzden sizinle ilgilenmesini beklemeyiniz.
4) Sultan Papa?an?:
Papa?an ailesinin en küçük türünden bir tanesidir. Renkli kanat yap?s?na sahiptirler ve yavru döneminde el ile beslemeye al??t?r?rsan?z sizinle olan ileti?imi çok farkl? olacakt?r. Ömürleri uzun tabii e?er bak?mlar?n? ve beslenme konusunu sorunsuz gerçekle?tirirseniz. 20 y?l ya?ayabilen bu tür, konu?maya yatk?nd?r birkaç cümleyi ard arda tekrarlad???n?z sürece egzersiz ?eklinde sizinle konu?mas? mümkündür. Ya? oran? fazla g?dalar onlara zarar verebilir ancak en çok sevdi?i g?dalar, tropikal meyveler ve sebze tarz? g?dalard?r. Kafes bak?mlar?nda titiz olman?z önerilir çünkü bu konuda hassas ve çabuk hastalanan bir türdür.