Kafein Neden Uyanık Tutar?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Uyku s?ras?nda adenozin molekülleri adenozin reseptörleri ile ba?lan?r. Adenozinlerin ba?lanmas?yla sinir hücrelerinin aktivitesi yava?lar ve ki?iye uyu?ukluk hissi verir. Bu ba?lanma kan damarlar?n?n geni?lemesine yol açar. Bu sayede uyku s?ras?nda daha çok oksijenin damarlardan geçmesi sa?lan?r. Adenozin günlük aktiviteler ile üretilir. Bir sinir hücresinde kafein adenozin reseptörlerine ba?lanarak adenozin görevi görür. Ancak adenozin gibi hücre faaliyetlerini yava?latma özelli?ine sahip de?ildir. Art?k hücreler adenozini alg?layamaz çünkü kafein adenozin reseptörlerini kontrolüne al?r. Yani adenozin seviyesi yüzünden yava?lama yerine, hücre aktivitesi h?zlan?r.Ayn? zamanda kafein beyindeki kan damarlar?n?n büzülmesine yol açar çünkü damarlar?n geni?lemesi için gerekli olan adenozin hücreler taraf?ndan alg?lanamaz. Kafeinin adenozin alg?lan???n? engellemesiyle birlikte beyindeki nöron ate?leme artar. Hipofiz bezi adenozin eksikli?ini bir tür acil durum gibi alg?lar ve böbreküstü bezlerine adrenalin üretme sinyali gönderir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.